Курсові роботи зі спеціальності Початкова освіта

Відповідно до навчальних планів підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта», студенти виконують курсову роботу з педагогіки (3 курс, 6 семестр). 

Курсова робота — це одна з форм самостійної роботи студентів під керівництвом викладача. Вона є важливим етапом у підготовці вчителя, формуванні у студентів навичок самостійного вивчення актуальних проблем педагогіки, сприяє глибокому засвоєнню матеріалу, накопиченню та узагальненню отриманих знань.

У процесі виконання курсового дослідження студент не тільки закріплює, але й поглиблює знання програмового матеріалу, детально (поглиблено) вивчає одну з тем загального курсу та отримує необхідні навички самостійної наукової роботи.

Мета курсової роботи полягає в тому, щоб навчити студентів на основі вивчення обов'язкової наукової та навчальної літератури самостійно висвітлювати зміст певної теми, прищепити інтерес до наукового дослідження, формувати основні професійні вміння.

Завдання студента полягає у формулюванні в курсовій роботі нових наукових положень в галузі педагогіки. У процесі викладу питань теми студент повинен продемонструвати здатність осмислено користуватись науковою літературою, вміти науково опрацювати фактичний матеріал, дослідити ефективність методичних прийомів, пов'язати теоретичний матеріал із практикою навчання в початковій школі, дослідити передовий досвід, зробити узагальнення та конкретні висновки.

Підготовка курсового дослідження дозволяє також навчити студентів:

—  знаходити необхідну для написання роботи літературу, користуватись каталогами, бібліографічними, алфавітними, предметними покажчиками, реферативними збірниками;

—  виділяти головне в прочитаному, аналізувати і порівнювати різні погляди, формувати власну точку зору, послідовно і логічно викладати матеріал;

— методиці роботи з науковими джерелами;

— навичкам узагальнення передового педагогічного досвіду;

— навичкам коректного використання наукового апарату: пра­вильно цитувати джерела, давати посилання на наведені у тексті факти, правильно оформляти вихідні дані використаної літератури тощо.

 

Загальні вимоги до курсової роботи.

Курсова робота повинна містити: титульну сторінку, зміст, вступ, огляд та аналіз літературних джерел, методику досліджуваного питання, результати дослідження та їх аналіз, висновки, список використаних джерел, додатки (за необхідністю).

Змістрозміщують на початку курсової роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів, зокрема вступу, висновків, додатків, списку використаної літератури та ін.

У вступіобґрунтовується актуальність теми, її практична значущість, визначаються предмет, об'єкт, мета і завдання дослідження, методи, за допомогою яких воно здійснювалося.

Обов'язковою частиною вступу є огляд літературиз теми дослідження, в який включають найбільш цінні, актуальні роботи (7-10 джерел). Огляд має бути систематизованим аналізом новизни, значущості, переваг та недоліків аналізованих робіт, які доцільно згрупувати так: роботи, що висвітлюють історію розвитку проблеми, теоретичні праці, які повністю присвячені темі, потім ті, що висвітлюють тему частково. В огляді не слід наводити повний бібліографічний опис публікацій, що аналізуються, достатньо назвати автора, а поруч у дужках проставити порядковий номер бібліографічного запису цієї роботи в списку літератури. Завершити огляд треба коротким висновком про ступінь висвітленості в літературі основних аспектів теми, що ляже в основу формулювання мети і завдань дослідження.

Шляхом практичного аналізу та порівняння з відомими варіантами розв'язку проблеми обґрунтовується актуальність темита доцільність роботи над нею.

Метадослідження - це визначальний кінцевий науковий результат, якого прагне досягти студент у процесі дослідження теми курсової роботи.

З мети випливають завданнядослідження, як-от:

-          вирішення певних теоретичних питань, які входять до загальної проблеми дослідження (наприклад, виявлення сутності лінгвістичних понять, явищ, подальше вдосконалення їх вивчення, розробка критеріїв ефективності застосування методів, прийомів чи засобів навчання тощо);

-          всебічне (зокрема й експериментальне) вивчення технології опрацювання навчального матеріалу, виявлення недоліків, труднощів, їх причин, особливостей передового досвіду. Таке вивчення дає змогу уточнити, перевірити дані, опубліковані в періодичних виданнях, підняти їх на рівень наукових фактів, обґрунтувати у процесі спеціального дослідження;

-          експериментальна перевірка запропонованої методики;

-          розробка методичних рекомендацій, пропозиції щодо використання результатів дослідження у практиці роботи школи.

Завдання формулюються у вигляді конкретних тез: дослідити..., описати..., довести..., розробити..., визначити... тощо.

Об'єкт і предметдослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямовано основну увагу в курсовій роботі, оскільки предмет дослідження визначає тему

роботи.

Дається перелік використаних методів дослідженнядля досягнення поставленої мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно, що саме досліджувалося за допомогою того чи того методу. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

Основна частинаскладається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Написання кожного розділу починають із нової сторінки.

Окреслюються основні етапи розвитку наукової думки з аналізованої проблеми, обґрунтовується вибір напряму дослідження, вмотивовуються методи вирішення завдань, описується методика досліджуваного питання. З вичерпною повнотою викладаються результати власних досліджень. Студент повинен давати оцінку повноти вирішення поставлених завдань обґрунтовувати достовірність одержаних результатів, чому сприяє експериментальна робота.

Висновкиє логічним завершенням курсової роботи. Головна їх мета - підсумки проведеної роботи. Висновки подаються у вигляді окремих лаконічних положень, методичних рекомендацій. Дуже важливо, щоб вони відповідали поставленим завданням. У висновках необхідно зазначити не тільки те позитивне, що вдалося виявити в результаті вивчення теми, а й недоліки та проблеми, конкретні рекомендації щодо їх усунення. Основна вимога до заключної частини - не повторювати змісту вступу, основної частини роботи і висновків, зроблених у розділах.

Список використаної літературивідображає обсяг використаних джерел та ступінь вивченості досліджуваної теми, свідчить про рівень володіння навичками роботи з науковою літературою. Укладаючи його, необхідно дотримуватися  вимог державного стандарту, а також порядкової нумерації. У тексті роботи слід давати у квадратних дужках посилання на

номери списку. Якщо необхідно вказати номер сторінки, її ставлять через кому після номера видання.

У додаткироботи включають те, що не ввійшло в основний текст: таблиці, схеми організації експерименту, зразки анкет, тестів (якщо вони розроблені студентом) і т. д. Кожному розділу додатків додається номер (1,2,3 і т. ін.).

 

Вимоги до оформлення курсової роботи.

Обсяг курсової роботи становить 30-35 сторінок. До загального обсягу не входять додатки, список використаних джерел, таблиці, які повністю займають площу сторінки.

Курсову роботу друкують за допомогою комп'ютера на одному боці аркуша білого паперу формату А 4, розмір літер - 14, інтервал між рядками – 1,5. Текст необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий -2,6 см., правий - 1,0 см., верхній і нижній - по 2,0 см. Щільність тексту повинна бути однаковою.

Заголовки структурних частин: „ЗМІСТ", „ВСТУП", „РОЗДІЛ". „ВИСНОВКИ", „СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", „ДОДАТКИ" друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Першою сторінкою є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи. На титульному аркуші номер сторінок не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють без крапки вкінці.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: „2.3." (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому кутку над відповідним заголовком таблиці розміщують напис „Таблиця" із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 1.2" (друга таблиця першого розділу).

У курсовій роботі студент повинен робити посилання на джерела, матеріали або окремі результати, що наводяться в роботі. Такі посилання дають змогу відшукати публікації і перевірити достовірність цитованого матеріалу. Посилатися слід на останні видання публікації. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Список використаної літератури складається на основі виписування з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю (без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т.п.) тих наукових джерел, що цитуються в роботі. Після тексту курсової роботи необхідно помістити список використаних джерел у алфавітному порядку та відповідно до чинних вимог.

Під час написання наукової роботи часто виникає потреба посилатися на те чи інше джерело для з’ясування, які матеріали і звідки взято, а які розроблено самостійно. Посилання свідчать про ґрунтовне і правильне опрацювання автором літературних джерел з проблеми дослідження .

  

Захист та оцінювання курсової роботи

Курсова робота виконується студентами в терміни, що встановлені навчальним планом. У випадку їх порушення студент не може претендувати на відмінну або добру оцінку. До захисту не допускається робота, яка попередньо не була прочитана керівником.

Керуючись рецензією наукового керівника, студент до захисту усуває помилки і недоліки, робить необхідні доповнення, готується до відповіді на запитання рецензента.

Для захисту курсової роботи створюється комісія з членів циклової комісії. На захисті студент у своєму виступі (10 хв.) повідомляє назву теми, обґрунтовує її актуальність, мету і завдання дослідження, методи та шляхи вирішення цих завдань, висновки. Таким чином, виступ на захисті базується на вступі та висновках. Усний захист впливає на оцінку курсової роботи, тому до захисту необхідно готуватись заздалегідь.

Процедура захисту включає:

- доповідь студента про зміст роботи;

- запитання до автора;

- виступ наукового керівника, зачитування рецензії на курсову роботу;

- відповіді студента на запитання присутніх на захисті;

- прикінцеве слово студента;

- рішення щодо оцінки виконаної роботи.

Курсова робота оцінюється за п'ятибальною системою. До захисту допускаються роботи з позитивною оцінкою.

Оцінка "відмінно" (5) ставиться за курсову, що має теоретичне і практичне значення, композиційну чіткість, в якій критично і творчо ви­користано літературу з теми, дано якісний аналіз зібраного матеріалу, узагальнено передовий педагогічний досвід, аргументовано зроблено висновки й узагальнення, подано перелік використаної літератури, є посилання на цитовані джерела. Робота характеризується високим рівнем мовної і стилістичної культури, охайно і грамотно оформлена. На захисті курсової роботи її автор повинен виявити знання даної проблеми, вільне володіння нормами літературної мови. Відмінної оцінки заслуговують роботи з елементами наукової творчості.

Оцінка "добре" (4) ставиться тоді, коли робота має позитивні оз­наки, властиві курсовій роботі з оцінкою "5", але в ній наводиться неповний список використаної літератури, не досить критично опрацьована література, неправильно оформлені цитати та посилання, не досить чітко сформульовані мета і завдання дослідження, допущено декілька стилістичних, орфографічних або пунктуаційних помилок; не звертається належна увага на актуальність, новизну досліджуваної проблеми, або все це є, але відсутня самостійність і творчий підхід до вирішення питання.

 

Оцінка "задовільно" (3) ставиться тоді, коли тема розкрита, проаналізовані шкільні програми та підручники, але студент не завжди ви­являв самостійність, в окремих місцях трапляються порушення системи викладу, або немає композиційної стрункості, або робота містить фактичні, стилістичні, орфографічні, пунктуаційні, мовленнєві помилки незалежно від змісту роботи.

Якщо під час захисту роботи студент не показав потрібної ерудиції, то оцінка знижується на один бал.

Курсова робота повертається на доопрацювання або отримує оцінку "незадовільно" (2), якщо в ній не розкрита досліджувана проблема, робота написана на основі 1-3 джерел, не містить посилань на реально використану літературу, має фактичні помилки.

Відсутність посилань на використану літературу засвідчує неса­мостійність автора, говорить про те, що робота переписана з 2-3 джерел. Також курсова робота оцінюється незадовільною оцінкою, якщо вона написана на основі застарілої літератури, не містить сучасної постановки питання, неакуратно написана та оформлена, має багато граматичних і стилістичних помилок, не має вступу та висновків, виділених у тексті розділів і підрозділів.

Циклові комісії

Загальноосвітньої підготовки
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік екзаменів і заліків
Комп'ютерних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Практичне навчання
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Інженерія програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютених систем та мереж
Педагогічних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Початкова освіта"
Дошкільна освіта
Фізичного виховання
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Економіко-правових дисциплін
Право
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Фінанси банківська справа та страхування
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Доступ до публічної інформації
Доступ до публічної інформації
Експертні висновки
:

АДРЕСА

33001, місто Рівне,
вул. Пересопницька, 146
(приміщення Автошколи біля залізничного  переїзду,
зупинка  "Центральний продуктовий ринок"
)
тел. приймальної комісії  
0673611660.

Наш e-mail: 
new.regik@gmail.com

РЕКВІЗИТИ КОЛЕДЖУ:
П/р № UA50 305299 00000 26003020706180
в АТ КБ «ПриватБанк» Рівненське ГРУ,
МФО 305299
код ЄДРПОУ коледжу 32171210
Приватний вищий навчальний заклад „Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж” (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)

 

Останні новини

До уваги абітурієнтів!

запрошуємо вас у суботу, 25 травня, о 10:00 на день відкритих дверей, який проводиться в онлайн форматі на платформі Google Meet за посиланням meet.google.com/sqy-kubs-nxb .

Read more...

До уваги абітурієнтів!

запрошуємо вас 27 квітня, у суботу, о 10:00 на день відкритих дверей, який проводиться в онлайн форматі на платформі Google Meet за посиланням meet.google.com/sqy-kubs-nxb .

Read more...

Правила прийому 2023

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ
до Приватного вищого навчального закладу
«Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж» (Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний фаховий коледж)

Read more...

ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ МЕТОДИСТІВ РІВНЕНЩИНИ ПРИЙМАЄ НАШ РЕГІ-КОЛЕДЖ

25 квітня 2023 року на базі РЕГІ-коледжу відбулося планове засідання методичного об’єднання методистів коледжів Рівненської області.

Read more...

Обласноме методичне об’єднання методистів ЗФПО Рівненської області

25 квітня 2023 року об 11:00 год на базі ПВНЗ «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний  коледж»

Read more...

©2002-2022 Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж.
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації з сайту гіперпосилання на сайт «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж» – http://new.regik.rv.ua – є обов'язковим.