Про циклову комісію Право

Щодня ми перебуваємо в різних життєвих ситуаціях, в яких не обійтись без юридичних знань, тому професія "юрист" продовжує бути  популярною в сучасному суспільстві.  Діяльність юриста надзвичайно багатогранна, від участі в створенні законів або їх тлумаченні до використання і застосування їх у професійній діяльності.

Повсякденна робота юриста не тільки приваблива, почесна і романтична. Це важка, копітка робота .  Юрист діє від імені держави і захищає права  кожного громадянина. Він повинен мати глибокі і різнобічні знання, певний професійний і життєвий досвід, бути принциповим і наполегливим, сумлінно виконувати службові обов’язки, дотримуватись законності і вірності присязі.

 Виходячи  із популярності  та  потреби фахівцях-правниках у 2003 році у Рівненському економіко-гуманітарному та інженерному коледжі  було відкрито спеціальність «Правознавство». Підготовка молодших спеціалістів із даної спеціальності здійснюється згідно Галузевого стандарту вищої освіти України, Закону України "Про вищу освіту",  положення "Про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65. Підготовка молодших спеціалістів – юристів  відбувається на основі інтеграції теорії і практики.

Молодших спеціалістів-юристів готують в Рівненському економіко-гуманітарному та інженерному коледжі для професійної діяльності у сфері юридичної практики.  У коледжі  здійснюють викладання фахових дисциплін досвідчені викладачі циклової комісії правових дисциплін, яка впродовж 10 років дещо змінювалась в  якісному та кількісному складі. Спочатку циклову комісію очолювала викладач правових дисциплін Стойка Марта Степанівна, а з 2006 року очолює викладач  вищої категорії Панасюк Сніжана Володимирівна. Отримуючи знання  зі  спеціальних дисциплін  студенти-правники  мали та мають  можливість  користуватися пошуковими системами Інтернету «Ліга» та «Закон», бібліотекою, де  постійно оновлюється  правова література  і  періодична преса. Разом з тим,  студенти  брали активну участь у роботі гуртка «Правозахисник», де  під керівництвом викладачів  вони готували  методичні розробки на допомогу студенту під час складання заліків і екзаменів, займалися  написанням наукових робіт. Отримані  теоретичні знання студенти закріплювали проведенням відкритих занять у  вигляді  ділових  ігор, де  вони  представляли себе в  якості фахівців права (судові процеси  кримінальних та цивільних справ).

Вже у 2007 році, завдяки плідній роботі колективу циклової комісії було успішно пройдено першу акредитацію зі спеціальності «Правознавство».

В межах практичного навчання студенти зі спеціальності «Право» проходили  три навчальні практики та виробничу переддипломну. Базами виробничої переддипломної практики є : місцеві суди, органи державної виконавчої служби, підприємства, правоохоронні органи, органи державної влади та місцевого самоврядування.

На сьогоднішній день  колектив викладачів циклової комісії  плідно працює над  покращенням організації навчально-виховного процесу, зокрема впроваджуються новітні  методи та форми викладання предметів, застосування  технічніх засобів навчання.

На базі  коледжу створено «Юридичну клініку», де майбутні фахівці  мають змогу надавати юридичні консультації громадянам, реалізовуючи таким чином  свої набуті знання на практиці. Методами діяльності юридичної клініки є безпосередня участь студентів в реальній юридичній практиці під керівництвом викладачів  в наданні усних та письмових консультацій, складання позовних заяв, клопотань, скарг.        В межах виховної  роботи студентами-правниками  проводяться  круглі  столи, брейн-ринги, тематичні концерти.  Також,  вони  є активними учасниками різних благодійних акцій: «Колиска доброти», «День Святого Миколая». Відвідують притулок неповнолітніх та будинок малютки.

Хорошою традицією є те, що  майбутні юристи постійно беруть участь у  різноманітних науково-практичних конференціях як  міжвузівських  так  і  в  межах  нашого коледжу. Так, у грудні 2007 року студент Яковишин Сергій був учасником Міжнародної науково-практичної конференції «Болонський процес очима студентів», яка відбувалася в Європейському університеті м. Києва, де зібралися студенти вищих навчальних закладів з усієї України.

Разом з тим, щорічно у квітні місяці, студенти  нашої  циклової комісіїберуть участь у міжвузівській  науково-практичній конференції, що відбувається на базі Рівненського державного аграрного коледжу.

Неодноразово  кращим  студентам  зі  спеціальності 081 «Право»  (Яковишину Сергію, Постевці Анні,  Гусак Вірі) призначено іменні стипендії (стипендія голови обласної державної адміністрації та  «Кращий студент курсу»).

По закінченню коледжу студенти отримують  диплом молодшого спеціаліста зі спеціальності 081 «Право»  та мають змогу і  продовжують навчання у вищих навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації для отримання освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр», а зокрема, у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті ім. С. Дем’янчука та Національному університеті ім. Драгоманова,  з якими укладено договори про ступеневу освіту.

Отримавши  дипломи зі спеціальності»Правознавство», випускники працюють  у  сфері судової та правоохоронної діяльності, у  нотаріаті, помічниками  адвокатів, юрисконсультами на підприємствах, установах та організаціях, у  органах  державної  влади  та місцевого самоврядування.

Шифр галузі: 08

Код спеціальності : 081Право
Галузь знань: Право
Вартість навчання у 2017-2018 н.р. - 7900 грн.

Кваліфікація: молодший спеціаліст з права

Термін навчання:

3 роки на базі повної загальної середньої освіти (після 11 класів);

4 роки на основі базової загальної середньої освіти.

Профільні предмети здачі екзаменів та сертифікатів ЗНО:

На базі 9 класів: українська мова та література;Історія України або іноземна мова.

На базі 11 класів: українська мова та література; історія України або іноземна мова або математика.

Молодший спеціаліст з права повинен знати:

 • історію державотворення українського народу;
 • зміст головних напрямків світової філософської думки, проблеми розвитку сучасної філософії, релігії та вільнодумства;
 • основні поняття, закони і тенденції становлення та розвитку ринкової економіки;
 • історію світової громадсько-політичної думки, сучасної політичної доктрини та концепції;
 • концепцію, зміст та методи сучасної політичної діяльності в Україні;
 • сутність та закономірності формування і розвитку соціальних відносин;
 • основи використання культурної спадщини;
 • загальнотеоретичні правові поняття і категорії;
 • загальні закономірності виникнення і розвитку держави і права, їх взаємодію і взаємозв'язок, роль, яку вони відіграють у забезпеченні життєдіяності суспільства;
 • процес виникнення, формування держави і права України та інших країн світу;
 • форми устрою держави, системи права, законодавства;
 • соціальне призначення демократії, природних і невідчужуваних прав і свобод людини;
 • концепцію правової держави та можливі шляхі її побудови в Україні;
 • особливості появи, розвитку державної і правової думки тієї чи іншої країни;
 • витоки, специфіку становлення вітчизняної думки про державу, право, форми пізнання і обгрунтування політико-правових ідеалів в контексті загальноосвітніх досягнень;
 • хронологічні періоди розвитку держави і права, найважливіші події в їх історичному розвитку;
 • важливі історичні правові пам'ятки різних країн світу, їх зміст, соціальну цінність.
 • основні етапи розвитку державності України та її правової системи;
 • конституційний досвід розвитку України, її історичне правонаступництво;
 • юридичне та політичне значення Конституції в політичній і правовій системах;
 • значення міжнародного права для імплементації та правонаступництва кращих стандартів в сфері прав і свобод людини в національному законодавстві;
 • систему права та законодавства, а також механізми правового регулювання в різних галузях права;
 • характер і зміст суспільних відносин, що регулюються різними галузями права;
 • підстави виникнення, зміни та припинення правових відносин;
 • правовий статус особи у правовій державі;
 • підстави та розмір юридичної відповідальності при порушенні чинного законодавства;
 • форми захисту прав та охоронюваних законом інтересів громадян та юридичних осіб;
 • функції судової влади в системі державної влади;
 • міжнародно-правові інститути захисту прав громадян;
 • порядок розгляду спорів, що виникають між суб'єктами права;
 • теорію розслідування злочинів і кваліфікацію злочинних проявів;
 • компетенцію і функції правоохоронних органів;
 • систему права і законодавства, а також механізм правового регулювання в різних галузях права;
 • соціальний і правовий зміст реалізації норм права;
 • підстави виникнення, зміни та припинення правових відносин;
 • стан застосування норм права у господарсько-правових правовідносинах;
 • правовий статус підприємств, які займаються господарсько-правовою діяльністю;
 • організацію роботи юридичних підрозділів суб'єктів господарсько-правової діяльності;
 • взаємодію юридичних підрозділів суб'єктів правовідносин з судовими та правоохоронними органами;
 • правові засади відповідальності господарюючих суб'єктів за порушення чинного законодавства;
 • порядок розгляду спорів, що виникають між суб'єктами права;
 • функції судової влади в системі державної влади.

Молодший спеціаліст з права повинен вміти:

 • робити власні оцінки минулого, сучасного та майбутнього України;
 • творчо підходити до складних, суперечливих проблем сучасної соціальної дійсності;
 • аналізувати сучасні проблеми розвитку суспільства і виробляти власну життєву позицію;
 • орієнтуватися в сучасному економічносму середовищі, оцінювати стан і рівень макро- і мікроекономіки для розвитку економічної незалежності України;
 • використовувати методи політичної діяльності, механізму організації та здійснення типології політичних систем та їхніх функцій;
 • проводити консультаційно-соціологічні опитування;
 • застосовувати досягнення національної та світової культури у вирішенні своїх професійних та життєвих завдань;
 • володіти поняттями і категоріями, які ввійшли до теоретично-методологічного арсеналу загальнолюдської політичної і правової культури;
 • використовувати принципи історичного підходу при інтерпретації різних подій і фактів політичного, державного життя як минулого, так і теперішнього;
 • робити конкретний порівняльний аналіз державних та правових структур різних країн світу, зокрема, парламентських, принципів виборчої системи, функціонування правоохоронних органів;
 • відстоювати вітчиняні правові та національні цінності;
 • вести пошук історичних документів і вміти їх пояснювати;
 • уміло застосовувати знання про державно-правові ідеї минулих років, при поясненні сучасних вітчизняних і зарубіжних правових теорій, концепцій, ідей;
 • використовувати Конституцію як головного із нормативно-правових актів при застосуванні і тлумаченні інших законів, підзаконних нормативно-правових актів;
 • формулювати вимоги до дій державних органів та посадових осіб на предмет їх відповідності нормам Конституції;
 • застосовувати міжнародні джерела права при вирішенні юридичних справ;
 • тлумачити чинне законодавство;
 • давати вірну юридичну кваліфікацію;
 • давати правильну оцінку окремих доказів, їх сукупності в юридичній справі та в конкретних цивільно-правових і кримінально-правових ситуаціях;
 • застосовувати основні прийоми виявлення, фіксації та дослідження доказів, вирішувати завдання з планування та організації юридичного процесу, розв'язувати юридичні справи;
 • приймати вірні процесуальні рішення;
 • розробляти проекти угод та інших юридичних актів, процесуальних документів;
 • орієнтуватися в системі чинного законодавства;
 • застосовувати на практиці нормативні акти з питань господарсько-правових правовідносин;
 • використовувати в практичній діяльності інші інститути галузей права з господарським та цивільним правом з метою захисту прав суб'єктів господарювання;
 • вірно, згідно з чинним законодавством, визначати наявність прав на відповідні господарські правовідносини;
 • правильно оформляти необхідні документи, договори, угоди тощо, для створення і діяльності суб'єктів господарської діяльності;
 • організовувати і здійснювати заходи по відстоюванню прав суб'єктів господарської діяльності в державних, првоохоронних і судових органах;
 • здійснювати заходи по науковій організації праці;
 • готувати претензійні документи з правової точки зору, до різних установ і організацій

 

 

 

Циклові комісії

Загальноосвітньої підготовки
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік екзаменів і заліків
Комп'ютерних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Практичне навчання
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Інженерія програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютених систем та мереж
Педагогічних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Початкова освіта"
Дошкільна освіта
Фізичного виховання
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Економіко-правових дисциплін
Право
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Фінанси банківська справа та страхування
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Доступ до публічної інформації
Доступ до публічної інформації
Експертні висновки
:

АДРЕСА

33001, місто Рівне,
вул. Пересопницька, 146
(приміщення Автошколи біля залізничного  переїзду,
зупинка  "Центральний продуктовий ринок"
)
тел. приймальної комісії  
0673611660.

Наш e-mail: 
new.regik@gmail.com

РЕКВІЗИТИ КОЛЕДЖУ:
П/р № UA50 305299 00000 26003020706180
в АТ КБ «ПриватБанк» Рівненське ГРУ,
МФО 305299
код ЄДРПОУ коледжу 32171210
Приватний вищий навчальний заклад „Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж” (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)

 

Останні новини

До уваги абітурієнтів!

запрошуємо вас у суботу, 25 травня, о 10:00 на день відкритих дверей, який проводиться в онлайн форматі на платформі Google Meet за посиланням meet.google.com/sqy-kubs-nxb .

Read more...

До уваги абітурієнтів!

запрошуємо вас 27 квітня, у суботу, о 10:00 на день відкритих дверей, який проводиться в онлайн форматі на платформі Google Meet за посиланням meet.google.com/sqy-kubs-nxb .

Read more...

Правила прийому 2023

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ
до Приватного вищого навчального закладу
«Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж» (Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний фаховий коледж)

Read more...

ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ МЕТОДИСТІВ РІВНЕНЩИНИ ПРИЙМАЄ НАШ РЕГІ-КОЛЕДЖ

25 квітня 2023 року на базі РЕГІ-коледжу відбулося планове засідання методичного об’єднання методистів коледжів Рівненської області.

Read more...

Обласноме методичне об’єднання методистів ЗФПО Рівненської області

25 квітня 2023 року об 11:00 год на базі ПВНЗ «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний  коледж»

Read more...

©2002-2022 Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж.
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації з сайту гіперпосилання на сайт «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж» – http://new.regik.rv.ua – є обов'язковим.