Матеріали для контролю знань напряму підготовки Інформатика та обчислювальна техніка

 1. Технологія розробки програмного забезпечення як галузь інженерної науки.
 2. Історичний та сучасний погляди на розробку програмного забезпечення.
 3. Програмна інженерія.
 4. Аналіз і характеристика областей знань SWEBOK.
 5. Основи програмних вимог.
 6. Проектування ПЗ.
 7. Конструювання ПЗ.
 8. Тестування ПЗ.
 9. Супроводження ПЗ.
 10. Управління конфігурацією ПЗ.
 11. Управління інженерією ПЗ.
 12. Процес інженерії ПЗ.
 13. Методи і засоби інженерії ПЗ.
 14. Якість ПЗ.
 15. Вступ в життєвий цикл ПЗ.
 16. Каскадна модель ЖЦ.
 17. Інкрементна модель ЖЦ.
 18. Спіральна модель.
 19. Еволюційна модель ЖЦ.
 20. Стандартизована модель системи.
 21. Співставлення моделі ЖЦ стандарту ISO/IES 12207 і областей знань SWEBOK.
 22. Характеристика процесів стандарту. Характеристика моделі процесів в ядрі SWEBOK.
 23. Визначення понять і видів вимог.
 24. Види вимог.
 25. Аналіз і збір вимог.
 26. Інженерія вимог ПЗ.
 27. Верифікація і формалізація вимог.
 28. Об’єктно-орієнтована інженерія вимог.
 29. Метод інженерії вимог Джекобсона.
 30. Модель аналізу вимог. Визначення об’єктів.
 31. Класифікація вимог.
 32. Об’єктно-орієнтовані методи аналізу і побудови моделей предметної області.
 33. Основні поняття аналізу предметної області.
 34. Методи аналізу і побудови моделей Шлаєр і Меллора.
 35. Інформаційна модель і модель станів. Модель процесів.
 36. Методи проектування архітектури ПЗ.
 37. Стандартний підхід до проектування системи.
 38. Загальносистемний підхід до проектування архітектури системи.
 39. Технічне проектування.
 40. Методи систематичного програмування.
 41. Структурний підхід до проетування
 42. Об’єктно-орієнтований метод проектування.
 43. Метод моделювання UML.
 44. Компонентний підхід до проектування.
 45. Методологія компонентної розробки систем.
 46. Аспектно-орієнтоване програмування.
 47. Методи теоретичного програмування.
 48. UML як інструмент моделювання.
 49. UML як мова візуалізації.
 50. UML як мова специфікації.
 51. UML як мова конструювання.
 52. UML як мова документування.
 53. Сутність UML.
 54. Відношення UML.
 55. Діаграми UML.
 56. Правила мови UML.
 57. Загальні механізми мови UML.
 58. Загальна характеристика CASE-засобу IBM Rational Rose 2003.
 59. Особливості робочого інтерфейсу програми IBM Rational Rose 2003.
 60. Вікно браузера проекту Rational Rose.
 61. Діаграми варіантів використання
 62. Особливості розробки діаграм варіантів використання в середовищі IBM Rational Rose 2003.
 63. Діаграми класів
 64. Особливості розробки діаграм класів у середовищі IBM Rational Rose 2003.
 65. Діаграми кооперації
 66. Особливості розробки діаграм кооперації в середовищі IBM Rational Rose 2003.
 67. Діаграми послідовності
 68. Особливості розробки діаграми послідовності в середовищі IBM Rational Rose.2003.
 69. Діаграми станів.
 70. Особливості розробки діаграми станів середовищі IBM Rational Rose 2003.
 71. Діаграми діяльності
 72. Особливості розробки діаграми діяльності у середовищі IBM Rational Rose 2003.
 73. Діаграми компонентів.
 74. Діаграми розгортання
 75. Особливості розробки діаграми компонентів у середовищі IBM Rational Rose 2003.
 76. Особливості розробки діаграми розгортання у середовищі IBM Rational Rose 2003.
 77. Інженерія повторного використання компонент.
 78. Різновиди ПВК.
 79. Специфікація повторного використання компонент.
 80. Репозитарій компонентів.
 81. Інженерія додатків і предметної області.
 82. Опис інтерфейсу об’єктів-компонентів в розподіленому середовищі. Інженерія оцінювання якості реалізації предметної області із компонентів
 83. Елементи управління комунікаціями.
 84. Планування комунікацій.
 85. Аналіз вимог до комунікацій.
 86. Засоби комунікації.
 87. План управління комунікаціями.
 88. Розповсюдження інформації.
 89. Навики комунікації.
 90. Системи збору і вибірки інформації.
 91. Способи поширення інформації.
 92. Аналіз накопичених знань.
 93. Активи організаційного процесу.
 94. Звітність про виконання.
 95. Інструменти представлення інформації.
 96. Збір і зведення інформації про виконання робіт.
 97. Наради по оцінці поточного стану.
 98. Звіти про виконання.
 99. Управління учасниками проекту.
 100. Методи комунікації.

 1. Фундаментальні основи конструювання програмного забезпечення.
 2. Зв'язок конструювання ПЗ з іншими областями програмної інженерії.
 3. Концепції конструювання ПЗ
 4. Основні потреби в мінімізації складності конструювання ПЗ.
 5. Шляхи мінімізації конструювання ПЗ.
 6. Значення читабельності коду.
 7. Простота тестування.
 8. Причини змін програмних систем з часом.
 9. Техніка підтримки очікування змін.
 10. Суть поняття "конструювання для перевірки".
 11. Техніки, спрямовані на досягнення результатів поставлених завдань.
 12. Модульне тестування.
 13. Структурування коду автоматизованими засобами.
 14. Комунікаційні методи.
 15. Мови програмування і відповідні стилі кодування.
 16. Платформи. Інструменти.
 17. Використання зовнішніх стандартів.
 18. Використання внутрішніх стандартів.
 19. Визначення моделей структурування.
 20. Різновиди стандартів життєвого циклу.
 21. Лінійні моделі з точки зору конструювання ПЗ.
 22. Інтерактивні моделі.
 23. Еволюційне прототипування.
 24. Екстремальне програмування.
 25. Вибір методології конструювання. Різновиди методів конструювання ПЗ.
 26. Вплив підходу до конструювання на хід розробки програмного проекту.
 27. Аудит коду.
 28. Метрики коду.
 29. Важливість змін в конструюванні ПЗ в оцінці ризиків і якості, управління конструюванням і програмними проектами вцілому.
 30. Питання детального дизайну системи на стадії конструювання.
 31. Необхідність проектування
 32. Мета проектних робіт.
 33. Деталі діяльності з проектування на стадії конструювання.
 34. Поняття шаблонів проектування. Принцип класифікації шаблонів проектування.
 35. Шаблони проектування класів/об’єктів. Архітектурні системні шаблони. Шаблони інтеграції корпоративних інформаційних систем.
 36. Призначення мов конструювання.
 37. Конфігураційна мова.
 38. Інструментальна мова.
 39. Мова програмування.
 40. Нотації визначення мов програмування.
 41. Техніки кодування.
 42. Документування коду.
 43. Тонка настройка коду.
 44. Рефакторинг.
 45. Модульне тестування.
 46. Інтеграційне тестування.
 47. Головна мета тестування.
 48. Умови виконання тестування.
 49. Стандарти, що стосуються тестування.
 50. Поняття повторного використання в ПЗ.
 51. Важливість та необхідність повторного використання при конструювання програмних систем.
 52. Задачі, пов’язані з повторним використанням в процесі конструювання і тестування.
 53. Техніки, призначені для забезпечення якості коду в процесі конструювання.
 54. Модульне та інтеграційне тестування.
 55. Розробка з первинністю тестів.
 56. Покрокове кодування.
 57. Інтеграція як одна з ключових діяльностей конструювання ПЗ.
 58. Інтеграція окремо сконструйованих частин коду.
 59. Спеціальна інтеграція з іншим апаратним і програмним забезпеченням.
 60. Планування послідовності інтеграції.

 1. Поняття операційної системи.
 2. Призначення операційної системи.
 3. Операційна система як розширена машина.
 4. Операційна система як розподілювач ресурсів.
 5. Класифікація сучасних операційних систем.
 6. Історія розвитку операційних систем.
 7. Функціональні компоненти операційних систем.
 8. Керування процесами й потоками.
 9. Керування пам'яттю.
 10. Керування введенням-виведенням.
 11. Керування файлами та файлові системи.
 12. Мережна підтримка.
 13. Безпека даних.
 14. Інтерфейс користувача.
 15. Базові поняття архітектури операційних систем.
 16. Механізми і політика.
 17. Ядро системи.
 18. Привілейований режим і режим користувача.
 19. Системне програмне забезпечення.
 20. Реалізація архітектури операційних систем.
 21. Монолітні системи.
 22. Багаторівневі системи.
 23. Системи з мікроядром.
 24. Операційна система і її оточення.
 25. Взаємодія ОС і апаратного забезпечення.
 26. Засоби апаратної підтримки ОС.
 27. Апаратна незалежність і здатність до перенесення ОС.
 28. Взаємодія ОС і виконуваного програмного коду.
 29. Системні виклики і інтерфейс програмування додатків.
 30. Програмна сумістність.
 31. Базова архітектура Unix.
 32. Архітектура Linux.
 33. Призначення ядра Linux і його особливості. Модулі ядра.
 34. Компоненти режиму ядра Windows .
 35. Компоненти режиму користувача Windows .
 36. Об'єктна архітектура Windows .
 37. Базові поянття процесів і потоків.
 38. Процеси і потоки в сучасних ОС.
 39. Моделі процесів і потоків.
 40. Складові елементи процесів і потоків.
 41. Багатопотоковість та її реалізація.
 42. Поняття паралелізму. Види паралелізму.
 43. Паралелізм операцій введення-виведення.
 44. Паралелізм взаємодії з користувачем.
 45. Паралелізм розподілених застосувань.
 46. Переваги і недоліки багатопотоковості.
 47. Способи реалізації моделі потоків.
 48. Стани процесів і потоків.
 49. Опис процесів і потоків.
 50. Керуючі блоки процесів і потоків.
 51. Образи процесу і потоку.
 52. Перемикання контексту й обробка переривань.
 53. Організація перемикання контексту. Обробка переривань.
 54. Базова підтримка багатопотоковості у Linux.
 55. Базові механізми синонізації потоків.
 56. Семафори.
 57. М’ютекси.
 58. Умовні змінні та концепція монітора.
 59. Блокування читання-записування.
 60. Синонізація за принципом бар'єра.
 61. Загальні принципи планування.
 62. Механізми і політика планування.
 63. Види планування.
 64. Довготермінове планування.
 65. Середньотермінове планування.
 66. Короткотермінове планування.
 67. Стратегії планування.
 68. Витісняльна і невитісняльна багатозадачність.
 69. Алгоритми планування.
 70. Планування за принципом FIFO.
 71. Кругове планування.
 72. Планування із пріоритетами.
 73. Планування на підставі характеристик подальшого виконання.
 74. Лотерейне планування.
 75. Реалізація планування в Linux.
 76. Реалізація планування у Windows .
 77. Основні проблеми взаємодії потоків.
 78. Види міжпроцесової взаємодії.
 79. Методи розподілюваної пам'яті.
 80. Технологія відображуваної пам'яті.
 81. Взаємодія потоків у Linux.
 82. Механізми синонізації ядра Linux.
 83. Базові механізми міжпроцесової взаємодії.
 84. Міжпроцесова взаємодія на базі спільної пам'яті.
 85. Основи технології віртуальної пам'яті.
 86. Поняття віртуальної пам'яті.
 87. Проблеми реалізації віртуальної пам'яті.
 88. Фрагментація пам'яті.
 89. Логічна і фізична адресація пам'яті.
 90. Підхід базового і межового регістрів.
 91. Сегментація пам'яті.
 92. Особливості сегментації пам'яті.
 93. Сторінкова організація пам'яті.
 94. Базові принципи сторінкової організації пам'яті.
 95. Порівняльний аналіз сторінкової організації пам'яті та сегментації.
 96. Багаторівневі таблиці сторінок.
 97. Сторінково-сегментна організація пам'яті
 98. Причини використання диска під час керування пам'яттю.
 99. Поняття підкачування.
 100. Проблеми реалізації підкачування сторінок.
 101. Заміщення сторінок.
 102. Оцінка алгоритмів заміщення сторінок.
 103. Зберігання сторінок на диску.
 104. Реалізація віртуальної пам'яті в Linux.
 105. Реалізація віртуальної пам'яті в Windows .
 106. Особливості розробки розподілювачів пам'яті.
 107. Підрахунок посилань і збирання сміття.
 108. Реалізація динамічного керування пам'яттю в Linux.
 109. Реалізація динамічного керування пам'яттю в Windows .
 110. Завдання підсистеми введення-виведення.
 111. Забезпечення ефективності доступу до пристроїв.
 112. Організація підсистеми введення-виведення.
 113. Відокремлення механізму від політики за допомогою драйверів пристроїв.
 114. Підсистема введення-виведення ядра.
 115. Планування операцій введення-виведення.
 116. Буферизація.
 117. Введення-виведення у режимі користувача.
 118. Поняття файла і файлової системи.
 119. Організація інформації у файловій системі.
 120. Зв'язки. Жорсткі зв'язки.
 121. Атрибути файлів.
 122. Операції над файлами і каталогами.
 123. Базові відомості про дискові пристрої.
 124. Розміщення інформації у файлових системах.
 125. Фізична організація розділів на диску.
 126. Продуктивність файлових систем.
 127. Надійність файлових систем.
 128. Загальні принципи мережної підтримки.
 129. Рівні мережної архітектури і мережні сервіси.
 130. Мережні протоколи.
 131. Реалізація стека протоколів Інтернету.
 132. Рівні мережної архітектури TCP/IP.
 133. Система імен DNS.
 134. Отримання IP-адрес.
 135. Програмний інтерфейс сокетів Берклі
 136. Архітектура мережної підтримки Linux.
 137. Архітектура мережної підтримки Windows .
 138. Програмний інтерфейс Windows Sockets.

 1. Поняття та призначення шаблонів проектування.
 2. Класифікація шаблонів.
 3. Правила впровадження шаблонів при проектуванні логіки додатку та інтерфейсу користувача.
 4. Поняття специфікації програмних вимог.
 5. Визначення системи. Зміст документу.
 6. Специфіка формулювання вимог.
 7. Системні вимоги.
 8. Програмні вимоги.
 9. Технологія RAD.
 10. Компонентні технології програмування.
 11. Основи технології NET.
 12. Технологія COM.
 13. Технологія Java.
 14. Технологія CORBA.
 15. Визначення управління якістю програмного забезпечення.
 16. Планування якості ПЗ.
 17. Підтвердження якості програмного забезпечення.
 18. Перевірка (верифікація) і атестація.
 19. Елементи управління комунікаціями.
 20. Планування комунікацій.
 21. Аналіз вимог до комунікацій.
 22. Засоби комунікації.
 23. План управління комунікаціями.
 24. Розповсюдження інформації.
 25. Навики комунікації.
 26. Системи збору і вибірки інформації.
 27. Терміни визначення якості.
 28. Якісне та кількісне вираження атрибутів.
 29. Визначення характеристик якості.
 30. Ідентифікатори, що відповідають сподіванням зацікавлених осіб.
 31. Ідентифікація, аналіз ризиків.
 32. Оцінка критичних ризиків.

 1. Обчислювальна задача.
 2. Чисельні методи та їх особливості.
 3. Оцінка складності алгоритмів і обчислень
 4. Предмет і метод обчислювальної математики.
 5. Проблеми, які виникають при виборі методу розв’язування задачі.
 6. Похибка математичної моделі.
 7. Похибки обчислень.
 8. Значуща цифра числа. Вірна значуща цифра.
 9. Заокруглення чисел.
 10. Пряма та обернена задачі теорії похибок.
 11. Обчислення похибок визначення значення функції.
 12. Постановка задачі.
 13. Корінь рівняння.
 14. Відділення коренів.
 15. Етапи розв’язування алгебраїчних та трансцендентних рівнянь.
 16. Графічний та табличний методи відокремлення кореня функції.
 17. Оцінка абсолютної похибки наближеного кореня.
 18. Методи уточнення коренів.
 19. Метод дихотомії
 20. Недоліки та переваги методу дихотомії.
 21. Оцінювання точності методу дихотомії.
 22. Метод простої ітерації.
 23. Похибка методу ітерацій.
 24. Метод Ньютона.
 25. Збіжність методу Ньютона.
 26. Точність обчислень у разі застосування методу Ньютона.
 27. Геометрична інтерпретація методу ітерації.
 28. Визначення степеня збіжності методу Ньютона.
 29. Модифікований метод Ньютона.
 30. Метод хорд. Комбінований метод.
 31. Оцінювання точності методу хорд.
 32. Геометрична інтерпретація алгоритму хорд.
 33. Визначення степеня збіжності методу хорд.
 34. Загальна характеристика методів розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь
 35. Метод виключення Гаусса
 36. Метод Гауса з вибором головного елемента.
 37. Складність алгоритму методу Гауса
 38. Метод Жордана-Гауса.
 39. Метод простої ітерації
 40. Збіжність методу простої ітерації
 41. Метод Зейделя.
 42. Метод ітерацій із релаксацією.
 43. Постановка задачі чиссельного інтегрування функцій
 44. Визначення квадратурних формул чисельного інтегрування.
 45. Залишковий член квадратурної формули чисельного інтегрування.
 46. Узагальнені формули чисельного інтегрування.
 47. Формула центральних прямокутників
 48. Формули лівих і правих прямокутників
 49. Похибка методу прямокутників
 50. Узагальнені формули прямокутників.
 51. Оцінка похибок і побудова обчислювальних схем.
 52. Переваги і недоліки методу.
 53. Формула трапецій.
 54. Геометрична ілюстрація методу трапецій.
 55. Оцінка залишкового члена формули трапецій.
 56. Переваги і недоліки методу трапецій.
 57. Формули чисельного інтегрування вищих порядків
 58. Метод Сімпсона
 59. Похибка методу Сімпсона
 60. Практичні способи оцінювання похибки інтегрування
 61. Вибір кроку інтегрування
 62. Нулі поліномів Лежандра.
 63. Постановка задачі наближення функцій
 64. Вузли інтерполяції
 65. Теорема існування інтерполяційного многочлена.
 66. Теорема єдиності інтерполяційного многочлена.
 67. Інтерполяційний многочлен Лагранжа
 68. Інтерполяційний поліном Лагранжа для рівновіддалених вузлів.
 69. Коефіцієнти Лагранжа
 70. Похибки інтерполяційної формули Лагранжа
 71. Умови Лагранжа.
 72. Властивості коефіцієнтів Лагранжа.
 73. Залишковий член інтерполяційного полінома.
 74. Поняття розділених різниць.
 75. Явний вираз розділених різниць через вузли інтерполяції.
 76. Визначення скінчених, розподілених та центральних різниць.
 77. Таблиці скінчених та розподілених різниць.
 78. Метод розподілених різниць.
 79. Інтерполяційні многочлени Ньютона.
 80. Залишковий член інтерполяції.
 81. Інтерполяційні многочлени Гауса.
 82. Геометричний зміст методу найменших квадратів.
 83. Згладжування кривих за допомогою сплайнів.
 84. Лінійні сплайни.
 85. Дообчислення значення полінома на ЕОМ.
 86. Схема Горнера.
 87. Задача з початковими умовами
 88. Метод Ейлера
 89. Поліпшення точності методу Ейлера застосуванням екстраполяції Річардсона
 90. Модифікований метод Ейлера. Геометрична інтерпретація.
 91. Похибка методу Ейлера.
 92. Методи Рунге-Кутта.
 93. Апостеріорні оцінки похибки методів Рунге-Кутта.
 94. Неявний метод Рунге-Кутта.
 95. Оцінка похибок методу Рунге-Кутта.

 1. Архітектура оболонок баз даних в системі Delphi.
 2. Архітектура програм типу MDI (Multi Document Interface).
 3. Бібліотека візуальних компонентів VCL і її базові класи.
 4. Використання візуальних компонентів.
 5. Використання компонента TDBGrid.
 6. Використання компонентів панелі Win32.
 7. Графічні компоненти бібліотеки VCL.
 8. Додаткові компоненти (панель Additional).
 9. Доступ до таблиць БД.
 10. Звіти Delphi-програмах.
 11. Ієрархія базових класів Delphi.
 12. Ієрархія компонентів в Delphi.
 13. Інструменти візуального середовища створення звітів.
 14. Інтерфейс графічних пристроїв.
 15. Керування властивостями візуальних компонентів у режимі виконання.
 16. Керування властивостями візуальних компонентів, інспектор об’єктів.
 17. Керування проектом в Delphi.
 18. Класифікація компонентів відображення текстових даних.
 19. Класифікація компонентів текстових даних.
 20. Компоненти для роботи з текстом.
 21. Компоненти для розробки звітів VCL.
 22. Компоненти обробки текстових даних.
 23. Компоненти панелі DataControl.
 24. Компонети VCL для взаємодії з базами даних.
 25. Механізм доступу до даних BDE.
 26. Механізм доступу до даних додатка бази даних.
 27. Моделі взаємодії з базами даних в системі Delphi.
 28. Модуль даних: призначення та основні прийоми використання.
 29. Можливості візуального програмування в середовищі Delphi.
 30. Основні категорії компонентів бібліотеки VCL.
 31. Основні методи роботи з набором даних в Delphi.
 32. Переваги відкритої компонентної архітектури.
 33. Події та процедури їх обробки.
 34. Призначення компонентів палітри Additional.
 35. Призначення компонентів сторінки Dialogs.
 36. Призначення компонентів сторінки System.
 37. Програмування обробників повідомлень.
 38. Процес створення бази даних в середовищі Delphi.
 39. Робота з файлами засобами Delphi.
 40. Розробити програму «Калькулятор».
 41. Розробити програму для обчислення значень заданої функції на проміжку. Вивести на екран значення аргументів функції у вузлах табулювання.
 42. Система обробки подій VCL.
 43. Створити найпростіший графічний редактор.
 44. Створити найпростіший текстовий редактор.
 45. Створити обчислювальну програму «Калькулятор».
 46. Створити програму перегляду бази даних (в режимі форми).
 47. Створити програму управління базою даних з виконанням запиту.
 48. Створити програму управління базою даних.
 49. Створити програму, що дозволяє вибірку потрібної інформації шляхом використання запиту (компонент Query).
 50. Структура середовища Delphi.
 51. Сучасні мови об’єктно-орієнтованого візуального програмування.
 52. Табличне представлення даних засобами VCL.
 53. Форми та модулі форм в Delphi.
 54. Форми, види форм в Delphi.
 55. Форми, види форм, налаштування їх властивостей.

 1. Поняття інформаційної системи (ІС). Значення ІС для підвищення ефективності управління економічними об?єктами.
 2. Автоматизована інформаційна система, склад та її класифікація.
 3. Еволюція розвитку автоматизованих інформаційних систем.
 4. Основні напрямки розвитку інформаційних систем.
 5. Економічна інформація, як предмет та продукт автоматизованої обробки.
 6. Організація раціонального документообігу.
 7. Поняття, класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій і організація їх виконання в інформаційних системах обробки даних.
 8. Структура, форми подання та відображення економічної інформації .
 9. Характеристика засобів формалізованого опису економічної та нормативно-правової інформації (структурованої, слабо структурованої та неструктурованої).
 10. Методи класифікації фінансової інформації.
 11. Кодування фінансової інформації.
 12. Зовнішній, інфологічний, концептуальний та внутрішній рівень подання даних ІС.
 13. Визначення інформаційної моделі на відповідному рівні подання даних.
 14. Методика проектування інформаційної бази ІС для автоматизованої обробки структурованої, слабо структурованої та неструктурованої інформації.
 15. Інформаційні технології, їх взаємозв’язок та класифікація.
 16. Види і характеристика розподілених технологій обробки і збереження даних.
 17. Поняття, характеристика і організація пакетного та діалогового режиму.
 18. Види і характеристика інформаційних мережних технологій, гіпертекстових і технологій мультимедиа.
 19. Поняття технологічного процесу обробки фінансової інформації.
 20. Форми автоматизованого обліку підприємств, організацій і установ.
 21. Методологічні основи і організація бухгалтерського, податкового і фінансового обліку в умовах автоматизованої обробки інформації.
 22. Поняття, склад і структура автоматизованого банку даних (АБД).
 23. Організація роботи користувача в АБД.
 24. Автоматизовані робочі місця як елемент автоматизованої системи.
 25. Концепції та методологія побудови АРМ.
 26. Інформаційно-пошукові системи в економіці.
 27. Характеристика і призначення інтегрованих управлінських систем.
 28. Характеристика і призначення системи підтримки рішення.
 29. Інформаційне забезпечення автоматизованої системи.
 30. Характеристика основних комерційних ІС для обліку та управління підприємствами ("Парус-Підприємство", "Финансы без проблем", тощо).
 31. Характеристика, склад задач фінансового обліку і контролю роботи підприємства в умовах функціонування ІС.
 32. Концептуальна модель ІС для автоматизованого розв’язування задачі фінансового обліку.
 33. Інформаційне забезпечення задач фінансового обліку і аналізу роботи підприємства.
 34. Технологія автоматизованого фінансового обліку і контролю роботи підприємства на базі сучасних ІС.
 35. Автоматизована оцінка фінансового стану підприємства і визначення незадовільної структури балансу.
 36. Інформаційна система інвестиційної компанії.
 37. Характеристика мережевих інформаційних технологій.
 38. Структура фінансової інформації, особливості фінансової інформації
 39. Банківська інформаційна система: автоматизація розрахункових та касових операцій, автоматизація управління депозитами та кредитами
 40. Поняття фінансової інформації, оцінка фінансової інформації.
 41. Загальна: характеристика інформаційної системи фінансового ринку.
 42. Загальна характеристика управлінських інформаційних систем.
 43. Напрямки вдосконалення інформатизації податкової системи України.
 44. Характеристика забезпечувальної частини інформаційної системи.
 45. Класифікація інформаційних систем.
 46. Етапи створення інформаційних систем, інформатизація суспільства.
 47. Загальна характеристика системи електронних платежів України (СЕП України).
 48. Характеристика компонентів інформаційної системи.
 49. Характеристика інформаційного забезпечення. Поняття інформаційної бази.
 50. Загальна характеристика автоматизованих інформаційних систем в фінансових установах.
 51. Підходи до структуризації банківських задач.
 52. Характеристика забезпечувальних підсистем АБС: інформаційного, технічного, програмного, математичного, лінг¬вістичного та організаційно-правового забезпечення.
 53. Характеристика податкової системи з позицій оброблення інфор¬мації.
 54. Інформаційне забезпечення автоматизованої інформаційної системи «Податки».
 55. Структура і склад АІС «Податки».
 56. Характеристика функціональних підсистем АІС «Податки».
 57. Автоматизація обліку надходжень податкових платежів в АІС «Податки».
 58. Зовнішні інформаційні зв’язки автоматизованої інформаційної системи «Податки».
 59. Поняття та характеристика міжбанківських операцій.
 60. Поняття платіжної системи та підходи до її побудови.
 61. Характеристика та особливості побудови платіжної системи на чистій основі.
 62. Характеристика та особливості побудови платіжної системи на валовій основі.
 63. Призначення та характеристика системи міжбанківських електронних платежів (СЕП) України.
 64. Міжнародна електронна мережа міжбанківських розрахунків. Призначення та основні можливості системи.
 65. Основні елементи і принципи організації платіжних систем.
 66. Загальна концепція платіжної системи.
 67. Технологічна структура платіжних систем.
 68. Безпека платіжних систем.
 69. Особливості функціонування зарубіжних і міжнародних платіжних систем.
 70. Зарубіжні платіжні системи
 71. Платіжна система України: стан і перспективи розвитку.
 72. Електронні міжбанківські розрахунки в Україні.
 73. Система масових електронних платежів та їх розбудова в Україні.
 74. Електронні системи передавання банківської інформації
 75. Загальні відомості про корпоративні інформаційні системи.
 76. Автоматизація роботи в органах ДПС України.
 77. Характеристика автоматизованої інформаційної системи "Страхування".
 78. Організація автоматизованих інформаційних систем страхових компаній.
 79. Система електронних грошей.
 80. Інформаційні технології електронної комерції

Відповідь студента оцінюється за національною шкалою "відмінно", якщо він вільно володіє програмним матеріалом – знає будову і принцип роботи пристроїв і систем програмної логіки та їхнього програмування та вміє застосовувати ці знання у різноманітних електричних пристроях, знає технології виготовлення і застосування напівпровідникових пристроїв та мікросхем, ознайомився з новітніми досягненнями в електронній елементній базі та схемотехніці, основними проблемами і шляхами розвитку мікросхемотехніки; послідовно дає логічні відповіді на запитання екзаменаційного білету; правильно розв’язав задачу; вільно відповідає на додаткові запитання; володіє логічним мисленням.

Відповідь студента оцінюється "добре", якщо він твердо володіє програмним матеріалом; грамотно і логічно дає відповіді на запитання екзаменаційного білету – володіє теоретичними та практичними навиками побудови електронних пристроїв різного призначення як в дискретному, так і в інтегральному виконанні для різних галузей виробництва; знає принципи функціонування електронних пристроїв та їх взаємодії між собою; при викладенні матеріалу припускається деяких помилок з другорядних питань курсу; правильно відповідає на додаткові запитання; при викладенні матеріалу припускається помилок з другорядних питань курсу; правильно відповідає на додаткові запитання; правильно розв’язав практичну задачу, але допустив помилки у одиницях вимірювання або чисто математичні помилки; вміє використовувати готові програмні системи при розв’язанні задач.

Відповідь студента оцінюється "задовільно", якщо він недостатньо твердо володіє основним програмним матеріалом; припускає деякі неточності у формулюваннях та виводах основних залежностей – алгебри логіки та теорії цифрових автоматів, основ мікропроцесорної техніки; не повною мірою володіє прийомами і методами розрахунку електричних схем, зазнає ускладнень при відповідях на додаткові запитання; та не до кінця розв’язано задачу.

Відповідь студента оцінюється "незадовільно", якщо він слабко володіє основним програмним матеріалом, не знає методів побудови аналогових та цифрових електронних приладів; допускає грубі помилки при формулюванні, визначенні й при виведенні основних залежностей та не описує електричні процеси, що виникають в вакуумі, газі, твердому тілі; на додаткові відповідає невпевнено і неправильно; практичну задачу не розв’язано.

 1. Причини актуальності проблем безпеки життєдіяльності.
 2. Небезпека, катастрофа, аварія.
 3. Соціально-політична напруженість суспільства.
 4. Таксономія небезпек.
 5. Ризик, як кількісна характеристика небезпеки.
 6. Стихійні лиха, класифікація їх за причиною виникнення.
 7. Тектонічні стихійні лиха.
 8. Топологічні стихійні лиха.
 9. Метеорологічні стихійні лиха.
 10. Знаки безпеки, їх групи та позначення.
 11. Дії шуму і вібрації.
 12. Випромінювання, радіація.
 13. Електромагнітні поля.
 14. Хімічні фактори небезпек.
 15. Біологічні фактори небезпек.
 16. Психологічний та фізіологічний компоненти діяльності людини.
 17. Психофізіологічні фактори небезпек.
 18. Війни.
 19. Тероризм.
 20. Екстремальні ситуації криміногенного характеру та способи їх уникнення.
 21. Алкоголізм.
 22. Тютюнопаління.
 23. Психіка людини і безпека життєдіяльності.
 24. Значення нервової системи в життєдіяльності людини.
 25. Розвиток психіки і поведінка людини.
 26. Властивості і якості людини.
 27. Атрибути і риси людини.
 28. Визначення, причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій.
 29. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.
 30. Організація життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях
 31. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.
 32. Надання першої долікарської допомоги
 33. Законодавство України про охорону здоров`я.
 34. Нормативно-правові акти щодо охорони здоров`я України останніх часів.
 35. Законодавство України про охорону праці та пожежну безпеку.
 36. Нормативно-правові акти щодо охорони здоров`я громадян України.
 37. Завдання цивільної оборони України.
 38. Принципи охорони навколишнього середовища.
 39. Нормативно-правові акти щодо охорони навколишнього середовища.
 40. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності.

Відмінно

Виставляється, за умов отримання позитивної оцінки за захист написаного реферату; активності студента на практичних заняттях та застосування знань навчального матеріалу; відсутності пропусків; виконання передбаченою програмою самостійної роботи; позитивної відповіді на питання, які означені у переліку контрольних питань до заліку з викладенням оригінальних висновків, отриманих в основі програмного додаткового матеріалу. Студент знає структуру, зміст та взаємозв’язок життєзабезпечення та життєдіяльності людини з навколишнім, виробничим та побутовим середовищем. Вміє визначати ризик-чинники, прогнозувати причини та параметри, що можуть спричинити виникнення надзвичайних ситуацій і вишукувати шляхи їх подолання.

Добре

Виставляється , за умов отримання позитивної оцінки за захист написаного реферату, деякій активності студента на практичних заняттях та застосування узагальнених знань навчального матеріалу, відсутності пропусків або відпрацювання пропусків на додаткових заняттях, виконання передбаченою програмою самостійної роботи, орієнтуванню у питаннях предмета,але мають місце окремі неточності. Студент орієнтується у взаємозв’язку життєзабезпечення та життєдіяльності людини з навколишнім, виробничим та побутовим середовищем. Визначає основні причини, що можуть спричинити виникнення надзвичайних ситуацій, розуміє шлях їх подолання.

Задовільно

За умов не захищення написаного реферату в зазначені терміни, неактивності студента на практичних заняттях та виконання завдань без достатнього розуміння матеріалу, присутності пропусків, незадовільне виконання передбаченою програмою самостійної роботи,присутності значної кількості помилок та труднощів у відповідях на питання відсутності відповіді на питання, які означені у переліку контрольних питань до заліку. Студент має поверхневе уявлення про взаємозв’язок життєзабезпечення та життєдіяльності людини з навколишнім середовищем. Орієнтується у причинах виникнення надзвичайних ситуацій, але не знає шляхи їх подолання.

Не задовільно

Відсутності студента на заняттях, невиконанні реферату, абсолютному незнанню програми предмета, нездатності викладення думки на елементарному рівні.

 1. Екологія, поняття екології, об`єкти вивчення екології.
 2. Основні етапи становлення екології як науки.
 3. Основні завдання науки екології.
 4. Рівні організації живої матерії.
 5. Теоретична та практична екологія.
 6. Підрозділи екології відносно типу взаємодії організмів.
 7. Основні закони екології.
 8. Основні методи екології.
 9. Характеристика сучасної екології.
 10. Поняття за закономірності географічної оболонки Землі.
 11. Склад, будова та захисні функції атмосфери.
 12. Джерела, масштаби і наслідки забруднення атмосфери.
 13. Гідросфера, її будова,склад, властивості.
 14. Види забруднення гідросфери, Очищення стічних вод.
 15. Літосфера, її будова та склад.
 16. Порушення та рекультивація земель.
 17. Поняття про природу та середовище існування.
 18. Класифікація екологічних факторів.
 19. Вплив абіотичних факторів на живі організми.
 20. Характеристика біотичних факторів.
 21. Форми біотичних відносин.
 22. Антропогенні фактори та їх вплив на навколишнє природне середовище.
 23. Екологічна криза та передумови її виникнення.
 24. Види антропогенного забруднення навколишнього середовища.
 25. Техногенні джерела небезпеки.
 26. Екологічна безпека, як основа сталого розвитку.
 27. Екологічний стан України та техногенно-екологічна безпека України.
 28. Три стадії очищення промислових стоків.
 29. Методи очищення промислових стоків.
 30. Реагентні методи очищення стічних вод.
 31. Фізико-хімічні методи очищення стічних вод.
 32. Біохімічні методи очищення стічних вод.
 33. Історія природоохоронної діяльності України.
 34. Шляхи здійснення екологічної безпеки.
 35. Екологічні права та обов`язки громадян.
 36. Природно-заповідний фонд України.
 37. Програмні та правові акти щодо охорони природних територій України.
 38. Міжнародне співробітництво України в галузі охорони довкілля.

Відмінно

Знання предмету міцні і глибокі, виходять за межі навчальних програм, підручників і навчальних посібників та носять науковий й інноваційний характер. Студент вільно орієнтується в усіх проблемах взаємодії суспільства і природи, легко і самостійно переносить засвоєні знання на нові види діяльності в межах обраної професії. Студент однозначно і правильно визначає оптимізаційні заходи у соціоекосистемах різних рангів, швидко оцінює ризики екологічних аварій в сучасних умовах, легко моделює екологічні процеси на рівні глобальної соціоекосистеми із врахуванням сучасних концепцій світового економічного розвитку. Здатний попереджувати помилкові дії, вибирати чи створювати оптимальні більш ефективні прийоми дій чи операцій в межах обраної спеціальності, швидко і легко знаходити і усувати помилки. Виставляється, за умов отримання позитивної оцінки за захист написаного реферату; активності студента на практичних заняттях та застосування знань навчального матеріалу,виконанні практичних завдань ; відсутності пропусків.

Добре

Знання предмету глибокі і повні, перебувають в межах навчальних програм, підручників, навчальних посібників. Студент самостійно орієнтується у більшості проблем суспільства і природи, легко переносить засвоєні знання на нові види діяльності в межах обраної спеціальності. Студент правильно визначає оптимізаційні заходи у соціоекосистемах різних рангів, оцінює ризики екологічних аварій в сучасних умовах, моделює екологічні процеси на рівні глобальної соціоекосистеми із врахуванням сучасних концепцій світового економічного розвитку. Виставляється , за умов отримання позитивної оцінки за захист написаного реферату, деякій активності студента на практичних заняттях та застосування узагальнених знань навчального матеріалу, відсутності пропусків або відпрацювання пропусків на додаткових заняттях.

Задовільно

Знання, завчені з підручника, висвітлюються за допомогою конспекту. Студент самостійно використовує знання у завчених умовах і ситуаціях, на нові види діяльності вони переносяться за допомогою викладача. Студент орієнтується в основних проблемах взаємодії суспільства і природи, здатний переносити засвоєні знання на нові види діяльності за допомогою викладача. Студент визначає оптимізаційні заходи у соціоекосистемах різних рангів, не завжди вміє оцінити ризики екологічних аварій, не може без допомоги викладача оцінювати екологічні процеси на рівні глобальної соціоекосистеми із врахуванням сучасних концепцій світового економічного розвитку. За умов не захищення написаного реферату в зазначені терміни, не активності студента на практичних заняттях

Незадовільно

Відсутності студента на заняттях, невиконанні реферату, абсолютному незнанню програми предмета, нездатності викладення думки на елементарному рівні.

Циклові комісії

Загальноосвітньої підготовки
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік екзаменів і заліків
Комп'ютерних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Практичне навчання
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Інженерія програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютених систем та мереж
Педагогічних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Початкова освіта"
Дошкільна освіта
Фізичного виховання
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Економіко-правових дисциплін
Право
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Фінанси банківська справа та страхування
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Доступ до публічної інформації
Доступ до публічної інформації
Експертні висновки
:

АДРЕСА

33001, місто Рівне,
вул. Пересопницька, 146, 
тел. 0673611660
(приміщення Автошколи біля залізничного  переїзду,
зупинка  "Центральний продуктовий ринок"
)
тел. приймальної комісії 
0990538078.

Наш e-mail: 
new.regik@gmail.com

РЕКВІЗИТИ КОЛЕДЖУ:
П/р № UA50 305299 00000 26003020706180
в АТ КБ «ПриватБанк» Рівненське ГРУ,
МФО 305299
код ЄДРПОУ коледжу 32171210
Приватний вищий навчальний заклад „Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж” (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)

 

Останні новини

До уваги абітурієнтів!

Дистанційні консультації приймальної комісії щоденно (крім суботи та неділі) з 10.00 до 13.00 на платформі Google Meet за посиланням   meet.google.com/sqy-kubs-nxb .

Read more...

До уваги абітурієнтів!

запрошуємо вас у суботу, 25 травня, о 10:00 на день відкритих дверей, який проводиться в онлайн форматі на платформі Google Meet за посиланням meet.google.com/sqy-kubs-nxb .

Read more...

Правила прийому 2024

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ
до Приватного вищого навчального закладу
«Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж» (Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний фаховий коледж)

Read more...

До уваги абітурієнтів!

запрошуємо вас 27 квітня, у суботу, о 10:00 на день відкритих дверей, який проводиться в онлайн форматі на платформі Google Meet за посиланням meet.google.com/sqy-kubs-nxb .

Read more...

Запрошуємо абітурієнтів на навчання!

 

 

©2002-2024 Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж.
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації з сайту гіперпосилання на сайт «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж» – http://new.regik.rv.ua – є обов'язковим.