Матеріали для контролю знань зі спеціальності Право

Відповідно до Положення про організацію навчального процесу  у вищих навчальних закладах в Рівненському економіко-гуманітарному та інженерному коледжі, зокрема на цикловій комісії правових дисциплін з метою  оцінки  результатів навчання  на  певному  освітньому  (кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершених етапах проводиться  поточний, рубіжний та семестровий контроль.  До кожної навчальної дисципліни викладачами правових дисциплін розроблені  та належним чином  затверджені критерії оцінювання знань студентів, які  проводяться за п’ятибальною системою.

Перелік питань до заліків:

 1. Предмет та методи аграрного права України.
 2. Принципи та система аграрного права.
 3. Джерела аграрного права.
 4. Поняття, види і особливості аграрних правовідносин.
 5. Внутрішні і зовнішні аграрні правовідносини.
 6. Суб’єкти аграрного права.
 7. Загальні питання ринкових перетворень на селі.
 8. Правове регулювання приватизації на селі.
 9. Правове регулювання окремих ринкових відносин в АПК.
 10. Поняття соціального розвитку села.
 11. Правовий режим окремих об’єктів соціальної сфери села.
 12. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення.
 13. Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському господарстві.
 14. Поняття виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств та її правове регулювання.
 15. Загальна характеристика фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств та її правове регулювання.
 16. Поняття відповідальності за порушення аграрного законодавства.
 17. Дисциплінарна відповідальність осіб, зайнятих у сільськогосподарському виробництві.
 18. Матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств.
 19. Майнова відповідальність за аграрні правопорушення.
 20. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства.
 21. Особливості аграрно-правового регулювання договірних відносин у сільському господарстві.
 22. Класифікація договірних зобов’язань у сільському господарстві.
 23. Контрактація та інші окремі договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції. Особливості аграрно-правового регулювання ринку зерна та заставних купівель сільськогосподарської продукції.
 24. Поняття та загальна характеристика правового статусу фермерських господарств.
 25. Умови та порядок створення фермерського господарства і припинення його діяльності.
 26. Земельні відносини у фермерському господарстві. Майнові відносини у фермерському господарстві.
 27. Правове регулювання господарської діяльності фермерського господарства.
 28. Відносини фермерського господарства з бюджетом, банківськими установами та страховими організаціями.
 29. Поняття і види сільськогосподарських кооперативів.
 30. Правові умови та порядок створення сільськогосподарських кооперативів.
 31. Правові засади реорганізації та ліквідації сільськогосподарських кооперативів.
 32. Статути сільськогосподарських кооперативів. Членство в сільськогосподарських кооперативах.
 33. Правовий режим майна та землі сільськогосподарського кооперативу.
 34. Органи управління та контролю сільськогосподарського кооперативу та їх компетенція.
 35. Поняття та основні ознаки особистого селянського господарства.
 36. Правовий режим майна особистого селянського господарства.
 37. Правовий режим земель особистого селянського господарства.
 38. Державна підтримка особистих селянських господарств.
 39. Поняття і джерела аграрного права зарубіжних країн.
 40. Особливості регулювання відносин в АПК за кордоном

 1. Предмет регулювання господарського права
 2. Господарські правовідносини, їх ознаки та види
 3. Методи господарського права
 4. Основні напрями економічної політики держави
 5. Засоби державного регулювання господарської діяльності
 6. Особливості управління господарською діяльністю у державному та  комунальному секторах економіки
 7. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції
 8. Законодавство про захист економічної конкуренції.
 9. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію
 10. Правове становище Антимонопольного комітету
 11. Контроль за концентрацією в господарюванні
 12. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції
 13. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства
 14. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види
 15. Система господарського законодавства.
 16. Поняття та види суб’єктів господарського права
 17. Утворення суб’єктів господарювання, їх державна реєстрація
 18. Припинення діяльності суб’єкта господарювання
 19. Поняття підприємства як організаційної форми господарювання
 20. Види та організаційно - правові форми підприємств
 21. Організаційна структура та управління підприємством
 22. Правове становище державних підприємств
 23. Правове становище комунального унітарного підприємства
 24. Поняття, види та правове становище підприємств колективної власності
 25. Правове становище приватних та інших підприємств
 26. Поняття господарських товариств
 27. Види господарських товариств
 28. Майно та майнові права у господарському товаристві
 29. Права і обов’язки учасників господарського товариства
 30. Управління господарським товариством
 31. Особливості правового статусу інших суб’єктів господарювання
 32. Правовий статус громадянина-підприємця
 33. Особливості правового статусу кредитних спілок у сфері господарювання
 34. Особливості правового статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання
 35. Особливості правового статусу  відокремлених підрозділів у сфері господарювання
 36. Правовий режим майна суб’єктів господарювання.
 37. Види майна суб’єктів господарювання та джерела його формування
 38. Право власності та похідні права (право господарського відання, право оперативного управління, право оперативного використання майна).
 39. Корпоративні права
 40. Поняття і головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію.
 41. Об’єкти приватизації.
 42. Суб’єкти приватизації.
 43. Приватизаційний процес.
 44. Способи приватизації.
 45. Договірні відносини приватизації.
 46. Поняття, види та підстави виникнення господарських зобов’язань.
 47. Виконання господарських зобов’язань, забезпечення виконання господарських зобов’язань.
 48. Припинення господарських зобов’язань.
 49. Розірвання господарських зобов’язань. Недійсність господарського зобов’язання.
 50. Поняття та ознаки господарського договору.
 51. Види господарських договорів.
 52. Функції господарського договору.
 53. Зміст і форма господарського договору.
 54. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів.
 55. Поняття, ознаки та принципи господарсько-правової відповідальності.
 56. Підстави та межі господарсько-правової відповідальності.
 57. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності.
 58. Відшкодування збитків у сфері господарювання.
 59. Штрафні та оперативно господарські санкції.
 60. Адміністративно-господарські санкції.
 61. Поняття банкрутства. Суб’єкти у відносинах банкрутства.
 62. Організаційно-правові питання запобігання банкрутству.
 63. Підстави для застосування банкрутства.
 64. Провадження у справах про банкрутство.
 65. Ліквідаційна процедура.
 66. Мирова угода.

 1. Науково-методологічна основа правового регулювання взаємодії природи та суспільства.
 2. Поняття екологічного права як галузі права, його місце в правовій системі України.
 3. Предмет, метод і система екологічного права.
 4. Принципи екологічного права України: поняття та значення.
 5. Поняття та особливості джерел екологічного права України.
 6. Співвідношення екологічного права та екологічного законодавства.
 7. Класифікація джерел екологічного права України.
 8. Конституція України як джерело екологічного права.
 9. Роль судової практики в регулюванні екологічних відносин. Міжнародні договори як джерело екологічного права України.
 10. Поняття, види і функції управління у сфері використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища.
 11. Просторово-територіальний устрій природних об’єктів.
 12. Стандартизація і нормування в галузі охорони довкілля.
 13. Екологічне прогнозування та види екологічних програм. Екологічний моніторинг.
 14. Екологічна експертиза, поняття та види.
 15. Зміст обліку природних ресурсів. Види природноресурсових кадастрів.
 16. Поняття, види та значення екологічного контролю.
 17. Система  і  повноваження  органів  загальної  компетенції в  сфері управління природокористуванням та охороною довкілля.
 18. Завдання та повноваження Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та його органів на місцях.
 19. Завдання та повноваження Державного комітету природних ресурсів України.
 20. Органи управління земельними, водними та лісовими ресурсами  України.
 21. Громадське управління в сфері екології.
 22. Право власності на природні ресурси: поняття та особливості.
 23. Об’єкти і суб’єкти права власності на природні ресурси.
 24. Підстави та порядок виникнення і припинення права власності на природні ресурси.
 25. Форми охорони права власності на природні ресурси.
 26. Поняття права природокористування, його основні аспекти.
 27. Суб’єкти та об’єкти права природокористування.
 28. Правові види природокористування. Правове регулювання оренди природних об’єктів.
 29. Підстави виникнення, зміни та припинення права природокористу вання.
 30. Права і обов’язки природокористувачів.
 31. Поняття еколого-правового статусу людини та громадянина.
 32. Класифікація екологічних прав та обов’язків громадян.
 33. Реалізація громадянами права на безпечне навколишнє середовище.
 34. Право на екологічну інформацію: міжнародно-правове регулювання та національні засоби забезпечення.
 35. Юридичні підстави обмеження, зупинення та припинення екологічних прав громадян.
 36. Гарантії і правові форми забезпечення екологічних прав громадян.
 37. Загальна характеристика економіко-правового механізму в сфері екології.
 38. Плата за забруднення навколишнього природного середовища.
 39. Плата за спеціальне природокористування.
 40. Поняття, види і підстави юридичної відповідальності в екологічній сфері.
 41. Особливості відшкодування екологічної шкоди.
 42. Земля як об’єкт земельних відносин.
 43. Земельна реформа та приватизація земель в Україні.
 44. Право власності на землю.
 45. Оренда землі та право постійного користування землею.
 46. Обмежені речові права на землю.
 47. Підстави набуття та припинення прав на землю.
 48. Вилучення (викуп) земель для суспільних потреб та з мотивів сус-
 49. пільної необхідності.
 50. Склад і цільове призначення земель України.
 51. Правове регулювання використання земель сільськогосподарського призначення.
 52. Правове регулювання використання земель житлової та громадської забудови.
 53. Правовий режим земель лісового і водного фонду.
 54. Правовий режим земель історико-культурного, природоохоронного,
 55. рекреаційного та оздоровчого призначення.
 56. Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
 57. Правова охорона земель.
 58. Поняття, об’єкти та суб’єкти права водокористування в Україні.
 59. Види права водокористування.
 60. Права та обов’язки водокористувачів.
 61. Підстави та порядок виникнення і припинення права водокористування.
 62. Поняття та зміст правової охорони вод.
 63. Відповідальність за порушення водного законодавства.
 64. Поняття, об’єкти та суб’єкти права користування надрами.
 65. Види права користування надрами.
 66. Підстави та порядок виникнення і припинення права користування надрами.
 67. Угоди про розподіл продукції.
 68. Правовий режим користування виключною (морською) економічною зоною.
 69. Правовий режим користування континентальним шельфом України.
 70. Відповідальність за порушення законодавства про надра.
 71. Правовий режим використання і охорони рослинного світу.
 72. Поняття, суб’єкти та об’єкти права лісокористування. Права та обо-
 73. в’язки лісокористувачів.
 74. Види права спеціального лісокористування.
 75. Підстави та порядок виникнення і припинення права лісокористування.
 76. Правові заходи щодо охорони та захисту лісів.
 77. Відповідальність за порушення лісового законодавства.
 78. Поняття, об’єкти та суб’єкти права власності і права використання тваринного світу.
 79. Види права використання тваринного світу.
 80. Правове регулювання мисливства.
 81. Правове регулювання рибальства.
 82. Правові заходи щодо охорони тваринного світу. Червона книга
 83. України.
 84. Відповідальність за порушення законодавства про тваринний світ.
 85. Поняття та загальна правова класифікація об’єктів природно-заповідного фонду.
 86. Цільове призначення об’єктів природно-заповідного фонду.
 87. Правовий режим об’єктів природно-заповідного фонду.
 88. Порядок створення та оголошення територій і об’єктів природнозаповідного фонду.
 89. Відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд.
 90. Поняття права користування атмосферним повітрям і його особливості.
 91. Правове регулювання стандартизації та нормування в сфері використання та охорони атмосферного повітря.
 92. Правовий режим курортів, лікувально-оздоровчих та рекреаційних зон.
 93. Поняття екологічної безпеки та її правове забезпечення.
 94. Види екологічної безпеки.
 95. Правова охорона довкілля в населених пунктах.
 96. Правова охорона довкілля в промисловості та сільському господарстві.
 97. Правова охорона довкілля на транспорті.
 98. Правові основи ядерної та радіаційної безпеки.
 99. Відповідальність за ядерну шкоду.
 100. Поняття та порядок оголошення зон надзвичайної екологічної ситуації.
 101. Правові заходи при надзвичайних екологічних ситуаціях.
 102. Організаційно-правові форми участі громадськості в охороні навколишнього природного середовища

 1. Поняття та основні риси адміністративної відповідальності. Законодавчі основи адміністративної відповідальності.
 2. Адміністративна відповідальність юридичних осіб.
 3. Поняття та ознаки адміністративного правопорушення.
 4. Склад адміністративного проступку.
 5. Спеціальні суб’єкти адміністративних правопорушень.
 6. Обставини, що виключають протиправність та суспільну шкідливість діяння.
 7. Поняття та види адміністративних стягнень
 8. Правова характеристика окремих видів адміністративних стягнень.
 9. Загальні правила накладення адміністративних стягнень.
 10. Строки накладення адміністративних стягнень.
 11. Поняття та загальна характеристика адміністративних правопорушень в галузі охорони праці і здоров’я населення.
 12. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність.
 13. Види адміністративних правопорушень в галузі охорони праці і здоров’я населення.
 14. Поняття та загальна характеристика адміністративних правопорушень в промисловості та будівництві.
 15. Адміністративні правопорушення у сфері використання поливно-енергетичних ресурсів.
 16. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’яток історії та культури.
 17. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку.
 18. Поняття та загальна характеристика адміністративних правопорушень в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності.
 19. Адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства.
 20. Поняття та загальна характеристика адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку.
 21. Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації.
 22. Поняття та загальна характеристика адміністративних правопорушень, що посягають на встановлений порядок управління.
 23. Корупційні діяння та адміністративна відповідальність за їх вчинення/
 24. Перелік органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення.
 25. Розмежування компетенції органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення.
 26. Повноваження посадових осіб, які розглядають справи про адміністративні правопорушення.
 27. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення.
 28. Основні положення провадження в справах про адміністративні правопорушення.
 29. Особи, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення.
 30. Постанова по справі про адміністративне правопорушення. Оскарження і опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення.
 31. Протокол про адміністративне правопорушення.
 32. Адміністративне затримання. Особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів.
 33. Розгляд справ про адміністративне правопорушення.
 34. Обов’язковість постанови про накладення адміністративного стягнення. Звернення постанови до виконання.
 35. Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.
 36. Контроль за виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення.
 37. Вирішення питань, пов’язаних з виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення. Відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.
 38. Припинення виконання постанови про накладення адміністративного стягнення. Давність виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.
 39. Провадження по виконанню постанов про накладення окремих видів адміністративних стягнень.

 1. Поняття та значення житлового права
 2. Характеристика особливостей житлового права
 3. Житлове законодавство
 4. Джерела житлового права
 5. Завдання та предмет житлового права
 6. Методи та принципи житлового права
 7. Поняття житлових правовідносин
 8. Види житлових правовідносин
 9. Суб'єкти та об'єкти житлових правовідносин
 10. Поняття житлового фонду України
 11. Характеристика та призначення житлового фонду України
 12. Складові частини житлового фонду України
 13. Приватний, державний, колективний ЖФ та фонд ЖБК (органи управління та фінансування
 14. Фонд соціального призначення
 15. Поняття жилого приміщення
 16. Поняття житлового будинку
 17. Поняття окремої ізольованої кімнати
 18. Забезпечення громадян жилим приміщенням
 19. Умови і порядок прийняття громадян на квартирний облік
 20. Облік громадян, що потребують покращення житлових умов
 21. Квартирний облік за місцем роботи
 22. Квартирний облік за місцем проживання
 23. Черговість надання жилого приміщення
 24. Види черг
 25. Першочергове надання житла
 26. Позачергове надання житла
 27. Поняття та значення ордеру
 28. Особливості користування жилим приміщенням за договором оренди
 29. Договір найму жилого приміщення
 30. Порядок обміну жилого приміщення
 31. Правове становище тимчасових жильців та піднаймачів
 32. Збереження жилого приміщення за тимчасово відсутніми жильцями
 33. Порядок бронювання
 34. Підстави бронювання жилого приміщення
 35. Що таке броня?
 36. Порядок виселення громадян з наданням іншого жилого приміщення
 37. Який порядок користування житлом в будинках приватного житлового фонду?
 38. Підстави відповідальності за порушення житлового законодавства
 39. Порядок вирішення житлових спорів
 40. Підвідомчість житлових спорів

 1. Поняття цивільного процесуального права.
 2. Предмет і мето цивільного процесуального права.
 3. Система і джерела цивільного процесуального права
 4. Класифікація джерел цивільного процесуального права
 5. Межі дії цивільного процесуального права
 6. Поняття цивільного судочинства
 7. Стадії цивільного процесу
 8. Поняття та  значення принципів цивільного процесу
 9. Класифікація принципів цивільного процесу
 10. Конституційні принципи цивільного процесу
 11. Система принципів цивільного процесу
 12. Поняття цивільних процесуальних відносин
 13. Суб'єкти цивільного процесу
 14. Суд як  обов'язковий суб'єкт цивільного процесу
 15. Правове становище суду
 16. Поняття сторін в цивільному процесі
 17. Процесуальні права та обов'язки учасників процесу
 18. Процесуальна співучасть
 19. Процесуальне правонаступництво
 20. Поняття третіх осіб в цивільному процесі
 21. Підстави і процесуальний порядок вступу третіх осіб в цивільний процес
 22. Процесуальні права і обов'язки третіх осіб
 23. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору
 24. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору
 25. Завдання органів прокуратури  в цивільному процесі
 26. Участь прокурора в суді 1 інстанції
 27. Мета участі  в цивільному процесі органів державного управління, профспілок, підприємств, організацій та осіб, які  захищають права осіб
 28. Поняття представництва в цивільному процесі
 29. Повноваження представника в цивільному процесі
 30. Види представництва в цивільному процесі
 31. Поняття та значення підсудності
 32. Види підсудності
 33. Поняття та значення підвідомчості цивільних справ
 34. Види підвідомчості цивільних справ
 35. Розподіл справ за підсудністю
 36. Суть та значення окремого провадження
 37. Процесуальний порядок розгляду  справ  окремого провадження
 38. Порядок розгляду справ про визнання особи недієздатною
 39. Порядок розгляду справ про  обмеження особи в дієздатності
 40. Порядок розгляду справ  про визнання особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою

Перелік питань до екзаменів:

 1. Державний устрій Стародавнього Вавилону.
 2. Загальна характеристика давньовавилонського права.
 3. Утворення та розвиток стародавньої індійської держави. Державний устрій Стародавньої Індії.
 4. Право Стародавньої Індії та Китаю.
 5. Утворення та розвиток Афінської держави. Державний устрій Афінської держави.
 6. Утворення та розвиток Спартанської держави. Державний устрій Спартанської держави.
 7. Право Афінської та Спартанської держав.
 8. Виникнення держави в Стародавньому Римі. Реформи Сервія Тулія
 9. Державний устрій Римської республіки.
 10. Розвиток Франкського королівства за Карла Великого.
 11. Франція на етапі станово-представницької монархії.
 12. Франція на етапі абсолютної монархії.
 13. Право салічних франків.
 14. Характеристика права феодальної Франції.
 15. Утворення феодальної Німеччини. Священна Римська імперія німецької нації.
 16. „Золота Булла”. Початок правління династії Габсбургів.
 17. Німеччина на етапі абсолютної монархії.
 18. Утворення Англії. Суспільний лад Англії в англосаксонський період. Державний лад Британії в англосаксонський період.
 19. Феодальна Англія у період станово-представницької монархії. Створення парламенту. Суспільний лад Англії періоду станово-представницької монархії. Державний лад Англії періоду станово-представницької монархії. Феодальна Англія у період абсолютної монархії.
 20. Джерела німецького феодального права.
 21. Право феодальної Англії.
 22. Виникнення та розвиток держави Арабський Халіфат та світової релігії ісламу.
 23. Джерела мусульманського права.
 24. Утворення Сербської феодальної держави, її суспільний і державний устрій.
 25. Прийняття Законника Стефана Душана, його загальна характеристика.
 26. Правове становище християнської церкви в Законнику Стефана Душана. Злочини і покарання за Законником Стефана Душана. Суд і процес..
 27. Протекторат О. Кромвеля.
 28. Правління Карла ІІ Стюарта. Правління Якова ІІ Стюарта.
 29. Славетна революція”.
 30. Вікторіанська епоха.
 31. Розвиток Великобританії на початку ХХ ст.
 32. Характеристика права буржуазної Англії
 33. Причини та початок Французької буржуазної революції. Конституція 1791 р. та проголошення конституційної монархії
 34. Перша Французька республіка. Якобінська диктатура.
 35. Конституція 1799 р. Особливості політики Наполеона.
 36. Паризька комуна та утворення Третьої Французької республіки.
 37. Характеристика права буржуазної Франції..
 38. Заснування та соціально-економічний розвиток північноамериканських колоній. Війна колоній за незалежність і утворення США. Розвиток США у ХІХ ст.
 39. Правова система США.
 40. Виникнення буржуазної держави в Німеччині. Окупація Німеччини Наполеоном.
 41. Листопадова революція в Німеччині 1918 р. Веймарська конституція.
 42. Встановлення режиму фашистської диктатури в Німеччині. Механізм фашистської диктатури.
 43. Законодавство Німеччини після другої світової війни. Механізм і структура органів правосуддя.
 44. Соціальне законодавство Німеччини. Формування соціальної держави.
 45. Четверта республіка у Франції. Конституція 1946 р.
 46. Встановлення П’ятої республіки у Франції.
 47. Державний устрій Франції у новітній період.
 48. Право Франції у новітній період.
 49. Розвиток Великобританії між двома світовими війнами.
 50. Повоєнна урядова політика лейбористів у Великобританії.
 51. Британська співдружність націй. Урядування Т. Блера. Ольстерське питання.
 52. Структура органів влади новітньої Англії.
 53. Особливості права новітньої Англії.
 54. Розвиток США після Першої світової війни. „Новий курс”. Розвиток США після другої світової війни.
 55. Структура органів влади США.
 56. Законодавство США новітнього періоду.
 57. Утворення незалежної Польщі. Перехід Польщі до демократичного розвитку.
 58. Виникнення Чехословаччини. Оксамитова революція 1989 р. В. Гавел. Сучасний етап розвитку Чеської Республіки.
 59. Утворення Югославії. Югославська криза 1991-1992 рр. та боснійська криза 1992-1995 рр.
 60. Спільне в повоєнному розвитку держави та права Центральноєвропейських держав.

 1. Формування державності у східних слов’ян. Виникнення давньоруської держави.
 2. Державний лад давньоруської держави.
 3. Суспільний устрій Київської Русі.
 4. Джерела давньоруського права.
 5. „Руська Правда” –– видатна пам’ятка права України.
 6. Система правових норм Київської Русі.
 7. Утворення Галицько-Волинської держави
 8. Суспільний устрій Галицько-Волинської держави.
 9. Державний лад та право Галицько-Волинської держави.
 10. Утворення Литовсько-Руської держави.
 11. Державний лад Литовсько-Руської держави.
 12. Суспільний устрій Литовсько-Руської держави
 13. Судочинство та судова система Литовсько-Руської держави.
 14. Джерела та основні риси права Литовсько-Руської держави.
 15. Цивільне право Литовсько-Руської держави.
 16. Шлюбно-сімейне та спадкове право Литовсько-Руської держави.
 17. Кримінальне право Литовсько-Руської держави.
 18. Входження України до складу Речі Посполитої, її суспільний та державний устрій.
 19. Судочинство на українських землях в складі Речі Посполитої.
 20. Право українських земель в складі Речі Посполитої: основні джерела та галузі.
 21. Органи влади та управління Запорозької Січі.
 22. Суд і судочинство на Запорозькій Січі.
 23. Національно-визвольна боротьба українського народу та формування державності.
 24. Органи автономної влади та управління Гетьманщини.
 25. Джерела та розвиток права.
 26. Державний лад на українських землях в др. пол . ХVІІ –– на поч.. ХVІІ ст..ст.
 27. Суд. на українських землях в др. пол . ХVІІ –– на поч.. ХVІІ ст..ст..
 28. Державний лад на українських землях в складі Російської Імперії (др. пол. ХІХ –– поч. ХХ ст.).
 29. Судочинство на українських землях в складі Російської Імперії (др. пол. ХІХ –– поч. ХХ ст.).
 30. Еволюція права на українських землях в складі Російської Імперії (др. пол. ХІХ –– поч. ХХ ст.)..
 31. Державний лад на українських землях в складі Російської Імперії (др. пол. ХІХ –– поч. ХХ ст.)..
 32. Суд, прокуратура та адвокатура на українських землях в складі Російської Імперії (др. пол. ХІХ –– поч. ХХ ст.).
 33. Організація державної влади в Українській Народній республіці. Діяльність Центральної Ради.
 34. Система органів державної влади та управління Української Народної Республіки в періоди Гетьманату та Директорії.
 35. Законодавство Української Народної Республіки.
 36. Західноукраїнська Народна Республіка.
 37. Центральні органи влади УСРР.
 38. Конституційне оформлення радянської влади в Україні.
 39. Утворення Союзу РСР і подальше обмеження суверенітету УСРР.
 40. Радянська правова система в Україні.
 41. Ризький мирний договір та входження Східної Галичини та Західної Волині до складу Польщі.
 42. Політика Польської держави і українське населення.
 43. Військова окупація Північної Буковини і Бессарабії та включення їх до складу Румунії. Періоди румунської окупації та ліквідація автономії українських земель.
 44. Включення Закарпаття до складу Чехословаччини та його суспільно-політичний розвиток.
 45. Розпад Чехословаччини та проголошення Карпатської України. Конституційний закон 1939 р.
 46. Міжнародна діяльність УРСР та її вплив на економічний і соціальний розвиток в повоєнний період.
 47. Вищі органи державної влади і управління радянської України повоєнний період.
 48. Місцеві органи державної влади і управління радянської України повоєнний період.
 49. Діяльність органів суду, прокуратури та охорони громадського порядку радянської України повоєнний період.
 50. Характерні риси розвитку радянського законодавства в повоєнний період. Цивільне право. Трудове право земельне і колгоспне право. Кримінальне право. Процесуальне право.
 51. Прийняття Акту про незалежність України 24 серпня 1991 р. та початок розбудови незалежної держави. Державотворчі процеси в незалежній Україні та законодавча діяльність.
 52. Вищі органи влади незалежної України: Верховна Рада України, Президент, Кабінет Міністрів України.
 53. Місцева влада і місцеве самоврядування України.
 54. Судова система та правоохоронні органи незалежної України (прокуратура, Служба безпеки України, адвокатура) .
 55. Конституційне право незалежної України.
 56. Цивільне право незалежної України. Сімейне право.
 57. Трудове право України та його розвиток в період незалежності. Законодавство про охорону здоров’я та соціальний захист.
 58. Аграрне право незалежної України.
 59. Кримінальне право незалежної України.
 60. Процесуальне законодавство незалежної України.

 1. Предмет конституційного права України.
 2. Джерела конституційного права України.
 3. Особливості конституційного права України.
 4. Конституційно-правова відповідальність: поняття, зміст.
 5. Система конституційного права України.
 6. Функції науки конституційного права України.
 7. Юридичні факти в конституційному праві.
 8. Суб'єкти конституційно-правових відносин, їх види, підстави виникнення, зміни і припинення.
 9. Поняття Конституції та основні положення вчень про неї.
 10. Класифікація Конституцій.
 11. Загальна характеристика основних періодів розвитку конституційно-правової думки на Україні.
 12. Характеристика діючої Конституції України.
 13. Поняття конституційного ладу.
 14. Державна влада в Україні, її структура та функції.
 15. Державні символи України.
 16. Принципи правового статусу громадянина.
 17. Конституційне регулювання прав та обов'язків громадян.
 18. Компетенція уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
 19. Підстави набуття та припинення громадянства України.
 20. Поняття громадянства та його основні ознаки.
 21. Правовий статус іноземців, біженців та осіб без громадянства.
 22. Конституційно-правовий статус політичних партій.
 23. Правовий статус друкованих засобів масової інформації.
 24. Адміністративно-територіальний устрій України та його правове регулювання.
 25. Правове становище АРК у складі України.
 26. Органи державної влади АРК.
 27. Поняття та види референдуму.
 28. Поняття виборчого права та виборчої системи.
 29. Структура, функції і компетенція Верховної Ради України.
 30. Акти Верховної Ради України.
 31. Стадії законодавчого процесу.
 32. Формування Верховної Ради України.
 33. Повноваження народного депутата Верховної Ради України.
 34. Гарантії діяльності народного депутата України.
 35. Порядок обрання та зміщення Президента України.
 36. Компетенція Президента України.
 37. Порядок утворення та правовий статус Кабінету Міністрів України.
 38. Структура Кабінету Міністрів України.
 39. Правовий статус державної адміністрації та виконавчих комітетів місцевих рад, як органів виконавчої влади, їх компетенції.
 40. Структура органів місцевого самоврядування.
 41. Компетенція органів місцевого самоврядування.
 42. Форми і методи діяльності органів місцевого самоврядування.
 43. Порядок утворення і склад Конституційного Суду України.
 44. Повноваження Конституційного Суду України.
 45. Головні стадії судочинства у Конституційному Суді України, та їх загальна характеристика.
 46. Порядок призначення та звільнення Генерального прокурора України.
 47.  Основні функції прокуратури.
 48. Принципи організації і діяльності прокуратури.
 49. Система судів загальної юрисдикції України.
 50. Принципи здійснення судочинства.
 51. Конституційний статус судді.
 52. Конституційний статус Вищої Ради Юстиції, її повноваження та утворення.
 53. Порядок внесення змін до Конституції України.
 54. Умови при яких не може бути змінена Конституція України.
 55. Взаємодія різних гілок влади.

 1. Загальне поняття кримінального процесу
 2. Історичні форми кримінального процесу
 3. Характеристика кримінального процесу як діяльності.
 4. Поняття кримінального процесу як галузі права і його співвідношення з іншими галузями права.
 5. Предмет і методи кримінально-процесуального права.
 6. Способи і типи правового регулювання.у кримінальному процесі.
 7. Особливості норм кримінально-процесуального права.
 8. Кримінально-процесуальний закон. Його чинність у просторі, у часі та щодо осіб.
 9. Поняття, значення і класифікація принципів кримінально-процесуального права.
 10. Характеристика загальноправових принципів.
 11. Характеристика міжгалузевих принципів.
 12. Характеристика галузевих принципів.
 13. Поняття і класифікація суб'єктів кримінально-процесуального права.
 14. Поняття кримінально-процесуальної компетенції.
 15. Забезпечення безпеки суб'єктів кримінально-процесуального права.
 16. Процесуальна характеристика окремих суб'єктів
 17. Поняття, ознаки і класифікація доказів.
 18. Джерела доказів.
 19. Поняття, мета і значення доказування.
 20. Структура процесу доказування.
 21. Предмет, межі та суб'єкти доказування.
 22. Особливості процесу доказування в окремих стадіях кримінального процесу.
 23. Поняття, процесуальне значення і класифікація запобіжних заходів.
 24. Загальні цілі, підстави і правила застосування запобіжних заходів.
 25. Процесуальна характеристика ізоляційних запобіжних заходів.
 26. Процесуальна характеристика неізоляційних запобіжних заходів.
 27. Поняття та значення стадії порушення кримінальної справи.
 28. Загальні положення стадії порушення кримінальної справи.
 29. Характеристика стадії порушення кримінальної справи.
 30. Поняття та значення стадії досудового слідства.
 31. Загальні положення стадії досудового слідства.
 32. Характеристика стадії досудового слідства.
 33. Поняття слідчих дій. Особливості норм кримінально-процесуального права, які регламентують провадження слідчих дій.
 34. Різновиди слідчих дій і їх система.
 35. Загальні правила провадження слідчих дій.
 36. Сутність і значення притягнення особи як обвинуваченого
 37. Поняття і значення закриття кримінальної справи.
 38. Підстави закриття кримінальної справи.
 39. Процесуальний порядок закриття і відновлення кримінальної справи
 40. Поняття, значення, форма та зміст обвинувального висновку.
 41. Поняття та значення стадії порушення державного обвинувачення
 42. Поняття і значення інституту підсудності Види підсудності.
 43. Поняття та значення стадії попереднього розгляду справи суддею
 44. Загальні положення стадії попереднього розгляду справи суддею
 45. Поняття та значення стадії судового розгляду
 46. Поняття та значення та загальні положення стадії апеляційного провадження
 47. Загальні положення стадії апеляційного провадження
 48. Поняття та значення стадії касаційного провадження
 49. Загальні положення стадії касаційного провадження
 50. Поняття та значення стадії виконання вироку
 51. Загальні положення стадії виконання вироку
 52. Поняття та значення стадії перегляду судових рішень у порядку виключного провадження
 53. Загальні положення стадії перегляду судових рішень у порядку виключного провадження
 54. Загальні особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх
 55. Загальні особливості провадження у кримінальних справах неосудних та обмежено осудних осіб
 56. Поняття і загальні особливості провадження у кримінальних справах приватного обвинувачення
 57. Поняття протокольної форми досудової підготовки матеріалів
 58. Поняття та значення реабілітації в кримінальному процесі
 59. Особливості кримінального судочинства у справах, пов'язаних з участю іноземних громадян
 60. Особливості джерел кримінально-процесуального права Франції та США.

 1. Поняття та основні риси адміністративної відповідальності. Законодавчі основи адміністративної відповідальності.
 2. Адміністративна відповідальність юридичних осіб.
 3. Поняття та ознаки адміністративного правопорушення.
 4. Склад адміністративного проступку.
 5. Спеціальні суб’єкти адміністративних правопорушень.
 6. Обставини, що виключають протиправність та суспільну шкідливість діяння.
 7. Поняття та види адміністративних стягнень
 8. Правова характеристика окремих видів адміністративних стягнень.
 9. Загальні правила накладення адміністративних стягнень.
 10. Строки накладення адміністративних стягнень.
 11. Поняття та загальна характеристика адміністративних правопорушень в галузі охорони праці і здоров’я населення.
 12. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність.
 13. Види адміністративних правопорушень в галузі охорони праці і здоров’я населення.
 14. Поняття та загальна характеристика адміністративних правопорушень в промисловості та будівництві.
 15. Адміністративні правопорушення у сфері використання поливно-енергетичних ресурсів.
 16. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’яток історії та культури.
 17. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку.
 18. Поняття та загальна характеристика адміністративних правопорушень в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності.
 19. Адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства.
 20. Поняття та загальна характеристика адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку.
 21. Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації.
 22. Поняття та загальна характеристика адміністративних правопорушень, що посягають на встановлений порядок управління.
 23. Корупційні діяння та адміністративна відповідальність за їх вчинення/
 24. Перелік органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення.
 25. Розмежування компетенції органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення.
 26. Повноваження посадових осіб, які розглядають справи про адміністративні правопорушення.
 27. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення.
 28. Основні положення провадження в справах про адміністративні правопорушення.
 29. Особи, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення.
 30. Постанова по справі про адміністративне правопорушення. Оскарження і опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення.
 31. Протокол про адміністративне правопорушення.
 32. Адміністративне затримання. Особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів.
 33. Розгляд справ про адміністративне правопорушення.
 34. Обов’язковість постанови про накладення адміністративного стягнення. Звернення постанови до виконання.
 35. Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.
 36. Контроль за виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення.
 37. Вирішення питань, пов’язаних з виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення. Відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.
 38. Припинення виконання постанови про накладення адміністративного стягнення. Давність виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.
 39. Провадження по виконанню постанов про накладення окремих видів адміністративних стягнень.

 1. Поняття кримінального права.
 2. Загальна характеристика нового Кримінального кодексу України.
 3. Завдання, функції та принципи кримінального права.
 4. Система кримінального права.
 5. Кримінальне право і суміжні галузі права.
 6. Наука кримінального права.
 7. Поняття кримінальної відповідальності. Підстави кримінальної відповідальності.
 8. Поняття закону про кримінальну відповідальність.
 9. Структура Кримінального кодексу.
 10. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність.
 11. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі.
 12. Поняття злочину та його ознаки. Значення ч. 2 ст. 11 КК України для поняття злочину.
 13. Відмінність злочину від інших правопорушень.
 14. Класифікація злочинів.
 15. Поняття і значення складу злочину.
 16. Елементи і ознаки складу злочину.
 17. Види складу злочинів.
 18. Кваліфікація злочинів.
 19. Правова характеристика елементів складу злочину.
 20. Поняття і види стадій злочину.
 21. Закінчений злочин.
 22. Незакінчений злочин і його види. Готування до злочину. Замах на злочин.
 23. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин (за готування до злочину і за замах на злочин).
 24. Добровільна відмова від вчинення злочину.
 25. Поняття і ознаки співучасті. Види співучасників.
 26. Форми співучасті.
 27. Відповідальність співучасників. Спеціальні питання відповідальності за співучасть.
 28. Причетність до злочину.
 29. Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів.
 30. Повторність злочинів. Відмежування повторності від суміжних понять.
 31. Сукупність злочинів. Рецидив злочинів.
 32. Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння.
 33. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності.
 34. Поняття покарання. Мета покарання.
 35. Система покарань.
 36. Принципи і загальні засади призначення покарання.
 37. Призначення покарання за незакінчений злочин і за злочин, вчинений у співучасті.
 38. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом.
 39. Призначення покарання за сукупністю злочинів.
 40. Призначення покарання за сукупністю вироків.
 41. Поняття звільнення від покарання та його види.
 42. Поняття судимості. Погашення судимості. Зняття судимості.
 43. Примусові заходи медичного характеру. Примусове лікування.
 44. Види покарань, які застосовуються до неповнолітнього, і особливості їх призначення. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності та покарання і його відбування.
 45. Поняття та система Особливої частини кримінального права.
 46. Наукові основи кваліфікації злочинів.
 47. Поняття злочинів проти основ національної безпеки України.
 48. Види злочинів проти національної безпеки України.
 49. Злочини, які посягають на відносини у сфері охорони державної таємниці або конфіденційної інформації.
 50. Злочини, які посягають на недоторканність державного кордону.
 51. Злочини, які порушують порядок комплектування Збройних Сил України, що забезпечує її обороноздатність.
 52. Злочини проти життя.
 53. Злочини проти здоров'я.
 54. Злочини, що становлять небезпеку для життя і здоров'я людини, які вчинюються у сфері медичного обслуговування.
 55. Злочини проти волі, честі та гідності особи.
 56. Злочини проти статевої свободи.
 57. Злочини проти статевої недоторканості особи.
 58. Поняття та класифікація злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
 59. Злочини проти виборчих прав громадян.
 60. Злочини проти трудових прав громадян.
 61. Злочини у сфері охорони права на об'єкти інтелектуальної власності.
 62. Злочини проти сім'ї.
 63. Злочини проти свободи совісті.
 64. Поняття і види злочинів проти власності.
 65. Корисливі злочини, пов'язані з незаконним обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб.
 66. Корисливі злочини проти власності, не пов'язані з обертанням чужого майна на свою користь або користь інших осіб.
 67. Поняття і види злочинів у сфері господарської діяльності.
 68. Поняття і види злочинів проти безпеки виробництва. Злочини у сфері безпеки праці.
 69. Поняття та система транспортних злочинів.
 70. Злочини проти громадського порядку та моральності.
 71. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення.
 72. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян.
 73. Поняття і види злочинів у сфері службової діяльності.
 74. Злочини у сфері використання державних символів.
 75. Злочини, пов'язані із перешкоджанням діяльності організацій та об'єднань громадян.
 76. Злочини проти представників влади, працівників правоохоронних органів, членів громадських формувань.
 77. Злочини у сфері використання документів і засобів отримання інформації.
 78. Злочини, які посягають на конституційні принципи діяльності органів досудового слідства, дізнання, прокуратури і суду.
 79. Злочини, які посягають на життя, здоров'я, особисту безпеку, майно суддів, засідателів та інших учасників судочинства.
 80. Злочини, які перешкоджають одержанню достовірних доказів та істинних висновків у справі.
 81. Злочини, які перешкоджають виконанню вироку (рішення) і призначеного ним покарання.
 82. Поняття та види військових злочинів.
 83. Військові службові злочини.
 84. Поняття і види злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

  Організація роботи з кадрами
 1. Поняття і функції кадрової служби
 2. Правові основи кадрової служби
 3. Структура кадрової служби
 4. Організація роботи кадрової служби
 5. Основні завдання кадрової служби
 6. Планування кадрової служби
 7. Що таке баланс трудових ресурсів?
 8. Що таке особова справа і які документи до неї входять?
 9. Особливість підбору кадрів
 10. Що таке конкурс?
 11. Методи вивчення осіб , підбор та розстановка кадрів
 12. Що таке професія?
 13. Що таке спеціальність?
 14. Що таке психологічна придатність?
 15. Посада – це….
 16. Посадові особи – це….
 17. Що таке адаптація працівника?
 18. Які є види адаптації?
 19. Що таке профорієнтація?
 20. Що таке службово-професійне просування?
 21. Що таке підготовка кадрів?
 22. Що таке перепідготовка кадрів?
 23. Що таке підвищення кваліфікації?
 24. Які є види підвищення кваліфікації?
 25. Що таке атестація працівника?
 26. Мета і порядок проведення атестації
 27. Принципи проведення атестації
 28. Строки проведення атестації
 29. Що таке кадровий резерв
 30. Порядок формування кадрового резерву які документи необхідні при формуванні кадрового резерву?
 31. Поняття про плинність кадрів
 32. Причини плинності кадрів
 33. Що таке штатний розпис і як він формується?
 34. Функції комплектування штатів
 35. Шляхи залучення кваліфікованих кадрів
 36. Що таке переміщення та переведення?
 37. Як оформляється прийняття та звільнення з роботи?
 38. Порядок зберігання документів особового складу
 39. Що таке наказ по особовому складу
 40. Порядок оформлення трудових книжок
 41. В яких випадках видається дублікат трудової книжки?
 42. Порядок внесення в трудову книжку записів
 43. Порядок внесення в трудову книжку виправлень
 44. Поняття про АС, АСУ «Кадри»
 45. Структура інформаційної системи.
 46. Що таке посадові інструкції і порядок їх складання.
 47. Поняття та призначення кадрової служби.
 48. Правове забезпечення системи управління персоналом.
 49. Методи планування чисельності працюючих та порядок ведення обліку особового складу.
 50. Вимоги до інформації про кадри.
 51. Порядок звітності по кадрах.
 52. Що таке оцінка працівника і її завдання.
 53. Етапи роботи щодо формування кадрового резерву.
 54. Основні форми підготовки працівників, що входять до кадрового резерву.
 55. Загальні Правила ведення кадрового резерву.
 56. Порядок складання та оформлення наказів.

 1. Державні гарантії трудових прав за законодавством України.
 2. Система трудового права і трудового законодавства.
 3. Основні принципи трудового права.
 4. Джерела трудового права.
 5. Поняття трудових правовідносин, їх склад і зміст.
 6. Поняття трудового договору, його сторони та зміст.
 7. Прийняття на роботу і юридичне оформлення трудового договору.
 8. Контракт - особливий вид трудового договору.
 9. Трудовий договір про сумісництво.
 10. Трудовий договір з державним службовцем.
 11. Трудовий договір з молодим спеціалістом.
 12. Поняття та класифікація підстав припинення трудового договору.
 13. Припинення трудового договору з ініціативи працівника.
 14. Розірвання трудового договору з ініціативи власника.
 15. Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб.
 16. Оформлення звільнення і проведення розрахунку.
 17. Ведення трудової книжки.
 18. Види робочого часу та його нормування.
 19. Поняття скороченого та неповного робочого часу.
 20. Режим робочого часу та його види.
 21. Порядок залучення до надурочних робіт.
 22. Поняття та види часу відпочинку.
 23. Відпустки, їх види та порядок надання.
 24. Структура і функції заробітної плати.
 25. Сфери регулювання оплати праці.
 26. Нормування праці.
 27. Преміювання працівників.
 28. Тарифна система регулювання оплати праці.
 29. Доплати і надбавки до основної заробітної плати.
 30. Гарантійні виплати і доплати.
 31. Внутрішній трудовий розпорядок.
 32. Основні трудові права і обов'язки працівника і роботодавця.
 33. Заохочення у трудовому праві.
 34. Загальна дисциплінарна відповідальність.
 35. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності, її відмінність від цивільно- правової відповідальності.
 36. Види матеріальної відповідальності працівників.
 37. Колективна ( бригадна ) матеріальна відповідальність.
 38. Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду заподіяну працівнику.
 39. Відшкодування моральної шкоди.
 40. Гарантії прав працівників на охорону праці та здоров'я на виробництві.
 41. Організація охорони праці працівників на підприємстві.
 42. Охорона праці жінок.
 43. Охорона праці молоді.
 44. Охорона праці інвалідів.
 45. Організаційно - правові питання професійного навчання робітників.
 46.  Матеріальне забезпечення та гарантії працівникам за час професійного навчання.
 47. Пільги для працівників, які навчаються у середніх та професійно - технічних закладах освіти.
 48. Пільги для працівників, які навчаються у вищих закладах освіти та аспірантурі.
 49. Поняття, види, причини виникнення та способи вирішення індивідуальних трудових спорів.
 50. Порядок вирішення трудових спорів у комісії по трудових спорах.
 51. Судовий порядок розгляду трудових спорів.
 52.  Порядок поновлення працівника на роботі та оплата вимушеного прогулу.
 53. Поняття і сторони колективного договору.
 54. Зміст колективного договору.
 55. Колективні переговори та укладення колективного договору, угоди.
 56. Поняття, предмет і сторони колективних трудових спорів.
 57.  Юридичні способи вирішення колективних трудових спорів. Орган з розгляду колективних трудових спорів.
 58. Порядок вирішення колективного трудового спору примирною комісією і трудовим арбітражем. Правовий статус посередника.
 59. Поняття та основні види нагляду і контролю у сфері застосування праці.
 60.  Громадський контроль за додержанням законодавства про працю та про охорону праці на виробництві.

 1. Поняття та значення цивільного права.
 2. Метод цивільно-правового регулювання
 3. Принципи цивільного права
 4. Функції цивільного права
 5. Система цивільного права та цивільного законодавства
 6. Джерела цивільного права та цивільного законодавства
 7. Структура цивільного права та цивільного законодавства
 8. Аналогія права та аналогія закону
 9. Дія цивільно-правових актів
 10. Поняття цивільно-правових відносин
 11. Елементи цивільних правовідносин
 12. Суб’єкти цивільних правовідносин
 13. Об’єкти цивільних правовідносин
 14. Зміст цивільних правовідносин
 15. Поняття фізичної особи.
 16. Цивільна правоздатність
 17. Цивільна дієздатність та її види
 18. Цивільна дієздатність неповнолітніх та малолітніх
 19. Визнання особи недієздатною, обмеження в дієздатності
 20. Надання повної дієздатності
 21. Поняття опіки та піклування
 22. Підстави призначення опікуна та піклувальника
 23. Припинення опіки та піклування
 24. Визнання особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою
 25. Поняття юридичної особи
 26. Ознаки юридичної особи
 27. Порядок виникнення юридичних осіб
 28. Порядок припинення діяльності юридичної особи
 29. Право та дієздатність юридичних осіб
 30. Види юридичних осіб. Поняття і види об’єктів цивільних правовідносин
 31. Класифікація речей
 32. Поняття підстав виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин
 33. Поняття та значення юридичних фактів
 34. Події та події: їх види
 35. Поняття та значення правочинів
 36. Зміст правочину. Види правочинів
 37. Поняття та значення представництва
 38. Підстави представництва, види представництва
 39. Представництво за довіреністю
 40. Види довіреностей
 41. Скасування довіреності
 42. Поняття строків та термінів в цивільному праві
 43. Порядок обчислення строків
 44. Види строків
 45. Строк позовної давності
 46. Початок перебігу строків позовної давності
 47. Зупинення, переривання та поновлення строків позовної давності
 48. Поняття власності та права власності
 49. Види та форми власності
 50. Підстави виникнення права власності
 51. Поняття права приватної власності
 52. Поняття права державної власності
 53. Поняття та значення захисту права власності
 54. Віндикаційний позов
 55. Негаторний позов
 56. Поняття та значення права інтелектуальної власності
 57. Суб’єкти і об’єкти права інтелектуальної власності
 58. Поняття авторського права, джерела авторського права
 59. Співавторство
 60. Патентне право ,винахід, корисна модель, промисловий
 61. Поняття та значення зобов'язального права
 62. Склад зобов'язань
 63. Підстави виникнення зобов'язань
 64. Види зобов"язань
 65. Поняття цивільно-правового договору
 66. Класифікація договорів
 67. Стадії укладення цивільно-правового договору
 68. Порядок внесення змін та розірвання договору
 69. Поняття та принципи виконання зобов"язань
 70. Місце, строк та спосіб виконання зобов"язань
 71. Поняття способів забезпечення виконання зобов"язань
 72. Неустойка та її види
 73. Поняття та значення застави
 74. Поняття та значення завдатку та гарантії
 75. Поняття та значення цивільно-правової відповідальності
 76. Умови цивільно-правової відповідальності
 77. Поняття та значення договору купівлі-продажу
 78. Поняття та значення договору міни
 79. Договір дарування
 80. Поняття та значення договору поставки
 81. Характеристика договору контрактації
 82. Поняття та ознаки договору ренти
 83. Договір довічного утримання
 84. Поняття та сфера застосування договору найму.
 85. Поняття договору піднайму
 86. Договір прокату
 87. Поняття та види договору лізингу
 88. Поняття та значення договору позички
 89. Поняття та значення договору підряду
 90. Договір підряду на капітальне будівництво
 91. Поняття та види договорів перевезень
 92. Поняття та значення договору страхування
 93. Договір позики
 94. Договір доручення
 95. Договір комісії
 96. Договір зберігання Поняття та значення авторських договорів
 97. Загальна характеристика ліцензійного договору
 98. Договори за спільною діяльністю
 99. Види авторських договорів

 

 

Циклові комісії

Загальноосвітньої підготовки
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік екзаменів і заліків
Комп'ютерних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Практичне навчання
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Інженерія програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютених систем та мереж
Педагогічних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Початкова освіта"
Дошкільна освіта
Фізичного виховання
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Економіко-правових дисциплін
Право
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Фінанси банківська справа та страхування
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Доступ до публічної інформації
Доступ до публічної інформації
Експертні висновки
:

АДРЕСА

33001, місто Рівне,
вул. Пересопницька, 146
(приміщення Автошколи біля залізничного  переїзду,
зупинка  "Центральний продуктовий ринок"
)
тел. приймальної комісії  
0673611660.

Наш e-mail: 
new.regik@gmail.com

РЕКВІЗИТИ КОЛЕДЖУ:
П/р № UA50 305299 00000 26003020706180
в АТ КБ «ПриватБанк» Рівненське ГРУ,
МФО 305299
код ЄДРПОУ коледжу 32171210
Приватний вищий навчальний заклад „Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж” (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)

 

Останні новини

До уваги абітурієнтів!

запрошуємо вас у суботу, 8 червня, о 10:00 на день відкритих дверей, який проводиться в онлайн форматі на платформі Google Meet за посиланням meet.google.com/sqy-kubs-nxb .

Read more...

До уваги абітурієнтів!

запрошуємо вас у суботу, 25 травня, о 10:00 на день відкритих дверей, який проводиться в онлайн форматі на платформі Google Meet за посиланням meet.google.com/sqy-kubs-nxb .

Read more...

Правила прийому 2024

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ
до Приватного вищого навчального закладу
«Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж» (Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний фаховий коледж)

Read more...

До уваги абітурієнтів!

запрошуємо вас 27 квітня, у суботу, о 10:00 на день відкритих дверей, який проводиться в онлайн форматі на платформі Google Meet за посиланням meet.google.com/sqy-kubs-nxb .

Read more...

Запрошуємо абітурієнтів на навчання!

 

 

©2002-2022 Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж.
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації з сайту гіперпосилання на сайт «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж» – http://new.regik.rv.ua – є обов'язковим.