Курсові роботи /економічні спеціальності/

Вимоги часу потребують пошуку відповідних форм і методів професійної підготовки спеціалістів. До них слід віднести залучення студентів до виконання різних видів письмових робіт творчого, дослідницького і навчального характеру. Начальними планами передбачено написання студентами курсових робіт з дисципліни «Планування і організація діяльності підприємства», «Фінансовий облік», «Фінанси», «Бухгалтерський облік в комерційних банках», які відіграють важливу роль у набутті студентами навиків пошуку і виявлення наукової літератури із обраної ними теми, її ґрунтовного опрацювання та узагальнення основних положень, моделювання предмету дослідження, логічного послідовного викладу матеріалу, розкриття досліджуваних положень, а також підведення узагальнюючого висновку.

Перелік курсових робіт, виконання яких передбачено навчальною програмою для студентів спеціальності «Фінанси та кредит»

Навчальний семестр

Дисципліна

V семестр

«Бухгалтерський облік та звітність комерційних банків»

VІ семестр

«Фінанси»

 

 

Перелік курсових робіт, виконання яких передбачено навчальною програмою для студентів спеціальності «Економіка підприємства»

Навчальний семестр

Дисципліна

VІ семестр

«Планування та організація діяльності підприємства»

VІ семестр

«Фінансовий облік»

Методичні рекомендації допоможуть студентам здійснити підготовчі роботи до виконання роботи, ознайомитися з вимогами до змісту, оформленим, оцінки і порядку захисту курсової роботи

 

1. Загальні вимоги до структури і змісту курсової роботи

 

Нормативні документи встановлюють певні стандарти до комплектування курсових робіт такими елементами:

Титульний аркуш

Зміст

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

Вступ

Основна частина

Висновки

Перелік використаних джерел

Додатки (при необхідності)

 

1. 1. Титульний аркуш

Титульний аркуш курсової роботи містить найменування вищого навчального закладу, де виконана робота; прізвище, ім'я, по батькові автора; назву роботи, шифр і найменування спеціальності, курсу, групи; науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника: місто і рік.

1.2. Зміст

Зміст розміщують на початку роботи. Він містить найменування розділів і підрозділів, висновків, списку використаної літератури, та додатків з вказівкою сторінок, на яких кожен із елементів плану викладений у роботі.

1.3.Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (при необхідності).

Якщо в роботі вжита специфічна термінологія, а також використані маловідомі скорочення, нові символи, позначення, то їх перелік може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Перелік слід друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять скорочення, справа їх детальну розшифровку. Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох рядів. перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні .

1.4. Вступ

Розкриває ступінь і стан наукової проблеми та її значимість, обґрунтування необхідності проведення дослідження і вибору теми. Далі подають загальну характеристику роботи у слідуючій послідовності.

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми обґрунтовують актуальність та доцільність роботи. Висвітлення актуальності має бути небагатослівним. Головне показати сутність проблемної ситуації із якої і буде зрозуміла актуальність теми.

Об'єкт та предмет дослідження. Об'єктом дослідження є вся сукупність зв‘язків, відношень різних аспектів теорії і практики науки, яка слугує джерелом необхідної для дослідження інформації. Предмет дослідження - це тільки ті суттєві зв'язки та відношення, які підлягають безпосередньому вивченню в даній роботі, є головними, визначальними для конкретного дослідження. В кожному об'єкті можна виділити декілька предметів дослідження.

Мета і завдання дослідження. Із предмета дослідження витікають мета і завдання які слід формулювати коротко і чітко. За змістом мета виражає те основне, що бажає зробити дослідник. Вона конкретизується і розвивається в завданнях дослідження.

Перше завдання, як правило, пов'язана з виявленням, уточненням, поглибленням, методологічним обґрунтуванням суті, природи і структури об'єкта який вивчаємо

Друге - з аналізом реального стану предмета дослідження, динаміки, внутрішніх протирічь розвитку.

Третє - із можливостями перетворення, моделювання, дослідно-експериментальної перевірки.

Четверте - з виявленням шляхів і засобів підвищення ефективності, вдосконалення явища, процесу який досліджуємо, тобто з практичними аспектами, роботи, з проблемою управління об'єктом, що досліджуємо.

1. 5. Основна частина

Основна частина наукової роботи складається з розділів, пунктів. Кожен розділ розпочинається із нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напрямку та обгрунтування застосованих методів досліджень. В кінці розділу формулюють висновки.

Кількість розділів та параграфів може бути різноманітною. Все залежить від конкретної теми та її змісту. Важливо, щоб зміст кожного розділу та параграфу був співзвучним його назві, характеризувався глибоким аналізом досліджуваного питанім, його науковим обґрунтуванням. Методично невірно допускати, щоб назва того чи іншого розділу повторювала назву курсової роботи.

Викладання матеріалу можна здійснювати за хронологічним або проблемним принципами, проте найкраще їх поєднувати. Вигляд змісту слід робити логічним, послідовним і стислим. Необхідно уникати в роботі повторювань, нечітких формулювань. Розділи повинні бути логічно пов'язані один з одним. Розділи мають завершуватися висновками. Викладання матеріалу треба вести літературною українською мовою, без граматичних і стилістичних помилок.

Якість роботи визначається, насамперед, її теоретичним рівнем, самостійним і нестандартним мисленням. В роботі необхідно показати вміння не стільки описувати факти, скільки аналізувати їх, давати критичну оцінку, відстоювати наведені положення, підтверджуючи їх необхідними джерелами. При висвітленні окремих питань бажано застосовувати полемічний стиль.

В розділах основної частини подають:

огляд літератури за темою і вибір напрямків досліджень;

виклад загальної методики і основних методів досліджень;

експериментальну частину і методику досліджень;

проведені теоретичні і експериментальні дослідження;

аналіз і узагальнення результатів досліджень.

1. 6. Висновки

Включають найбільш важливі наукові та практичні результати, отримані в роботі

У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.

Пишуться висновки тезисно (по пунктах) і мають бути стислими та логічними, без аналізу і доведень.

1. 7. Перелік використаних джерел

Список використаних джерел слід розміщувати в порядку згадування джерел у тексті за їх наскрізною нумерацією або в алфавітному порядку за прізвищами авторів та назвами робіт.

1.8. Додатки

За необхідності до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи:

проміжні математичні доведення, формули і розрахунки;

таблиці допоміжних цифрових даних;

протоколи і акти випробувань, розрахунки економічного ефекту;

 

2. Правила оформлення курсових робіт

 

2.1. Загальні вимоги

Курсові роботи друкують машинописним способом , або за допомогою комп'ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297мм) через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці.

Тексти курсових робіт необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – З0 мм, правий -10 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм.

Шрифт друку має бути чітким, розмір № !4, стрічка - чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту роботи має бути однаковою. Іншомовні слова, формули, умовні знаки можна вписувати у тексти робіт чорнилами, тушшю або настою чорного кольору. Заголовки структурних частин "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ' друкують великими літерами симетрично до тексту.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту.

В кінці заголовка ставиться крапка, якщо він надрукований в підбір до тексту.

Відстань між заголовком (за виключенням заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.

2.2 Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць. формул подають арабськими цифрами без знака номер у правому верхньому куті або в центрі. Крапку не ставлять.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включається до загальної нумерації сторінок. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

Зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не нумерують. Номер розділу ставлять після слова "Розділ", після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділа і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: "1.3" (третій підрозділ першого розділу) Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

2.3. Ілюстрації

Якість ілюстрацій повинно забезпечувати їх чітке відтворення. Ілюстрації повинні бути виконані чорнилом, тушшю або пастою чорного кольору на білому непрозорому папері

Фотознімки розміром менше за формат А4 повинні бути наклеєні на стандартні аркуші білого паперу формату А4.

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують після номера ілюстрації.

2.4 Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово "Таблиця" починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

2.6. Додатки

Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її сторінках і кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен маги заголовок, надрукований у горі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки.

Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток -" і велика літера, що позначає додаток.

2.5.Формули

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати під формулою в тій послідовності, в якій вони подані у формулі .

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками Вище кожної формули потрібно залишати не менше одного вільного рядка Якщо рівняння не влазить в один рядок, його спід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+) мінус (-) множення (*) і ділення (/)

2.6. Посилання

1 При написанні курсових робіт студент повинен давати посилання на матеріали з яких наводяться ? роботі Посилання в тексті на джерела слід позначати порядковим номером за переліком, під яким воно називається в списку літератури виділеним двома квадратними дужками Наведення цитат, слід в дужках вказати номер відповідного і сторінку з якої вона взята, наприклад [3, 14 ]

2.7.Список використаних джерел

Джерела можна розміщувати в списку одним із таких способів в порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування), в алфавітному порядку прізвища, перших авторів або заголовків в хронологічному порядку.

Про кожен документ надають такі відомості прізвище та ініціали автора, назва, яка не береться в лапки, підзаголовок, який уточнює назву ,дані про повторне видання, назва міста видання книжки в називному відмітку (для Міст Києва, Харкова, Москви, вживається скорочення ?. ?. ?. ), назва видавництва (без лапок) кількість сторінок із скороченням с.143.

Бібліографічний опис роблять мовою документа.

 

3. Підготовка та захист курсової роботи

 

Написання курсової роботи здійснюється під керівництвом викладача ,керівника роботи

Структура курсової роботи має сприяти розкриттю обраної теми і окремих її розділів.. але в ній основна частина може містити тільки розділи без їх розбивки на підрозділи і параграфи. Всі частини курсової роботи мають бути викладені в певній послідовності і взаємопов'язані між собою Курсова робота має бути самостійною, змістовною і відповідно оформленою.

Загальний обсяг роботи має бути 25-30 сторінок машинописного тексту Титульний аркуш роботи оформлюється відповідно до поданого зразка .Курсова робота підписується студентом і керівником роботи на титульному аркуші

Виконану студентом курсову роботу керівник перевіряє у термін до 10 днів і подає письмове заключення - рецензію.

При оцінці роботи враховується зміст роботи, ступінь самостійності, висновки і пропозиції, якість використаного матеріалу, а також у рецензії відмічаються позитивні сторони та недоліки. Робота разом із рецензією повертається студенту.

Якщо педагог визнав роботу незадовільною, то після доопрацювання, студент повертає на повторне рецензування з обов'язковим поданням попередньої рецензії

Курсова робота захищається перед комісією з 2-3 членів кафедри за участю керівника курсової роботи, яка визначає рівень теоретичних знань і практичних нариків студента, відповідність їх до існуючих вимог.

Курсова робота має бути захищена до здачі екзамену На захисті студент у реферативній формі викладає зміст роботи, дає відповіді на запитання членів комісії.

Захищена студентом курсова робота оцінюється оцінкою "5","4","3", не зараховано. Курсова робота оцінюється за пятибальною системою До захисту допускаються роботи з позитивною оцінкою оцінка відміно"(5) ставиться за роботу, що має теоретичне і практичне значення, чіткість, в якій критично і творчо використано літературу з теми, зроблено аналіз зібраною матеріалу, розроблено аргументовані висновки й подано перелік використаної літератури, є посилання на цитовані джерела характеризується високим рівнем мовної і стилістичної культури, і грамотно оформлена На захисті курсової роботи автор повинен виявити знання проблеми вільне володіння нормами літературної мови

Оцінка "добре" (4) ставиться тоді, коли робота має позитивні оцінки, властиві курсовій роботі з оцінкою "5", але в ній наводиться неповний список використаної літератури, не досить критично опрацьована література, неправильно оформлені цитати та посилання, не досить чітко сформульовано мету і завдання дослідження, с декілька стилістичних, орфографічних або пунктуаційних помилок не звертається увага на актуальність, новизну досліджуваної проблеми

Оцінка задовільно" (3) ставиться тоді, коли тема розкрита, але студент не виявляє самостійність, в окремих місцях трапляються порушення системи викладу або немає композиційної стрункості, або робота містить фактичні,, орфографічні, пунктуаційні мовленнєві помилки незалежно від змісту роботи.

Курсова робота повертається на доопрацювання або, отримує оцінку "незадовільно" (2), якщо в ній не розкрита досліджувана проблема, робота написана основі 1-3 джерел, не містить посилань на реальну використану літературу мас фактичні помилки Відсутність посилань на використану літера туру засвідчує несамостійність автора, говорить про те, що робота переписана з 2-3 джерел.

Циклові комісії

Загальноосвітньої підготовки
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік екзаменів і заліків
Комп'ютерних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Практичне навчання
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Інженерія програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютених систем та мереж
Педагогічних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Початкова освіта"
Дошкільна освіта
Фізичного виховання
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Економіко-правових дисциплін
Право
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Фінанси банківська справа та страхування
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Вимоги ДКК
Про спеціальність
Доступ до публічної інформації
Доступ до публічної інформації
Експертні висновки
:

АДРЕСА

33001, місто Рівне,
вул. Пересопницька, 146, 
тел. 0673611660
(приміщення Автошколи біля залізничного  переїзду,
зупинка  "Центральний продуктовий ринок"
)
тел. приймальної комісії 
0990538078.

Наш e-mail: 
new.regik@gmail.com

РЕКВІЗИТИ КОЛЕДЖУ:
П/р № UA50 305299 00000 26003020706180
в АТ КБ «ПриватБанк» Рівненське ГРУ,
МФО 305299
код ЄДРПОУ коледжу 32171210
Приватний вищий навчальний заклад „Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж” (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)

 

Останні новини

До уваги абітурієнтів!

Дистанційні консультації приймальної комісії щоденно (крім суботи та неділі) з 10.00 до 13.00 на платформі Google Meet за посиланням   meet.google.com/sqy-kubs-nxb .

Read more...

До уваги абітурієнтів!

запрошуємо вас у суботу, 25 травня, о 10:00 на день відкритих дверей, який проводиться в онлайн форматі на платформі Google Meet за посиланням meet.google.com/sqy-kubs-nxb .

Read more...

Правила прийому 2024

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ
до Приватного вищого навчального закладу
«Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж» (Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний фаховий коледж)

Read more...

До уваги абітурієнтів!

запрошуємо вас 27 квітня, у суботу, о 10:00 на день відкритих дверей, який проводиться в онлайн форматі на платформі Google Meet за посиланням meet.google.com/sqy-kubs-nxb .

Read more...

Запрошуємо абітурієнтів на навчання!

 

 

©2002-2024 Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж.
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації з сайту гіперпосилання на сайт «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж» – http://new.regik.rv.ua – є обов'язковим.