Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін. Наші досягнення

Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін здійснює підготовку молодших спеціалістів в галузі «Економіки і підприємництва», що  ґрунтується на поєднанні сучасних освітніх технологій з прогресивними економічними знаннями та вміннями.

Так в  перші роки для підвищення  ефективності методичної роботи та забезпечення професійного викладання  матеріалу запрошувалися провідні спеціалісти Міжнародного економіко-гуманітарного університету, зокрема це -  Козакевич А.С., Мальчик М.В., Ткачук  М.В., Шкіндер Т.А. та інші.

Вже  в 2005 році завдяки плідній роботі колективу циклової комісії було успішно пройдено першу акредитацію спеціальностей «Економіка підприємства» та «Фінанси».

З 2006 року очолювала циклову комісію фінансово-економічних дисциплін Потапчук Л. О., а з жовтня 2012 року головою циклової комісії призначено Жовнір С.С.

Колектив циклової комісії надалі продовжує вдосконалювати форми і методи навчання, працювати над наповненням комплексів навчально-методичного забезпечення та формуванням електронних комплексів-посібників для використання їх при виконанні самостійних  робіт. Викладачами було підготовлено методичні посібники для виконання практичних та самостійних робіт з дисциплін «Ціноутворення», «Планування та організації діяльності підприємства», «Маркетинг», «Статистика», «Бухгалтерський облік», «Податкова система», «Розміщення продуктивних сил», опорні-конспекти лекцій з дисциплін «Казначейська справа», «Ціноутворення», «Бухгалтерський облік»  тощо. 

Проведення  навчальної практики з бухгалтерського обліку  було забезпечено пакетом програми 1:С бухгалтерія, а  Демчук А.В. розробила методичні вказівки для виконання завдань з відображення господарських операцій та складання на їх основі бухгалтерської звітності.

В рамках курсових проектів студенти  здійснюють розробку  інноваційних бізнес-планів,  бізнес-планів відкриття нових підприємств, проектів фінансового оздоровлення підприємств.

Рівень навчально-пізнавальної діяльності студента залежить не тільки від змісту та методів навчання, але й від форм контролю цієї діяльності. Викладачами циклової комісії було розроблено ряд тестових завдань з використанням комп‘ютерної програми, яка  дозволила автоматизувати  тестування та аналіз результатів тестування. Автоматизація тестування, як елемент програмного навчання, забезпечує автоматизацію роботи викладача при оцінюванні рівня знань студентів, виключення людського фактору при виставленні оцінок, наближення освітнього процесу коледжу до вимог Болонської системи.

 Такий спосіб перевірки знань з 2005 року використовуємо на державній атестації студентів. 

Розвиваючи та вдосконалюючи  автоматизовані тестові програми, зараз використовуємо їх для поточного та підсумкового контролю майже з усіх дисциплін.

Результатом наполегливої роботи колективу викладачів циклової комісії  по вдосконаленню навчально-методичних комплексів, пошуку та впровадженню нових форм та методів навчання і викладання, з метою  підготовки кваліфікованих кадрів,  у 2010 році було пройдено другу акредитацію спеціальностей «Економіка  підприємства» та «Фінанси і кредит».

 

На сьогоднішній день діяльність циклової комісії орієнтована на посилення науково-дослідницької спрямованості навчання та визначається поглибленим змістом програм на рівні національних стандартів освіти за переліком дисциплін, підготовку яких здійснюють викладачі комісії.

Підґрунтям для ефективної роботи  циклової комісії фінансово-економічних дисциплін є   досвід практичної діяльності її викладачів, новітність використовуваних ними методик викладання, широкий науковий світогляд та високий рівень професійності.

Для цього цикловою комісією запроваджують нові принципи навчального процесу та наповнюють новим змістом традиційні аудиторні заняття для підготовки творчо та нестандартно мислячих фахівців для практичної роботи у сфері економіки та фінансів, які функціонально мають бути здатними для продукування конкурентоздатної національної економіки.

Значна увага зосереджена на організації наукової роботи студентів.  Щорічно провадяться студентські наукові олімпіади, конференції. Викладачі мають позитивний досвід наукової роботи зі студентами, яка спрямована на залучення їх до активної наукової діяльності, сприяння участі в наукових конференціях, олімпіадах та конкурсах. Кращі студенти  успішно беруть участь у національних та конкурсах, олімпіадах, наукових конференціях.

У 2006 році  студентки  Воронюк Н.М. та Зарічнюк М.Г. брали участь у науково-практичній конференції КНЕУ. У 2008 році Гега С.В. брав участь у  конкурсі науково-практичних робіт  «Молода економіка».  Минулого навчального року студентка спеціальності «Економіка підприємства» Величко Олена зайняла ІІ місце у науково-практичній конференції «Актуальні проблеми розвитку економіки України  в умовах ризиків», з доповіддю на тему «Менеджмент в Україні: перспективи, проблеми, ризики», а цьогоріч на тій же конференції вона здобула І місце  з доповіддю на тему: «Проблеми та перспективи розвитку бізнесу в Україні».

Для студентів створені і працюють науково-дослідні студентські гуртки за напрямками “Актуальні проблеми фінансів”, „Стратегічне планування та аналіз діяльності підприємств”, на засіданні яких обговорюються сучасні проблеми оподаткування, банківської діяльності, грошового обігу, діяльності підприємств, їх розвитку в умовах конкурентного середовища.

Цьому сприяє  бібліотечний фонд  коледжу, сформований з наукових та фахових видань, навчально-методичних матеріалів, періодики тощо, та комп’ютеризація навчального процесу, що дають змогу посилити якість самостійної та індивідуальної роботи студентів.

Викладачами циклової комісії широко використовується  спеціалізована аудиторія із сучасним мультимедійним обладнанням, призначена для проведення навчальних занять, тренінгів, круглих столів, наукових конференцій студентів та викладачів.

У процесі постійного вдосконалення перебуває система навчального процесу в напрямі максимального наближення лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять до реалій фінансово-господарського життя Української держави. Вагомим чинником удосконалення форм і методів навчання, забезпечення поступового переходу від інформаційного викладання, що базується на запам’ятовуванні, до проблемно-пошукової орієнтації вивчення дисциплін фінансового профілю, котре потребує досконалого володіння економічними знаннями, стала інтенсифікація навчального процесу через належне застосування технічних засобів, упровадження ділових ігор і ситуаційних вправ у систему аудиторних занять, особливо за допомогою комп’ютеризації. До послуг студентів  комп’ютерні класи, оснащені сучасними комп’ютерами, читальний зал, бібліотека.  Студенти забезпечені навчально-методичною і монографічною літературою..

З метою глибокого засвоєння матеріалу, активізації пізнавальної діяльності студентів, крім традиційних лекцій та семінарів, викладачами застосовуються різноманітні форми й методи навчальних занять: проблемні лекції, семінари-диспути, ділові ігри, бінарні уроки, практичні заняття-дослідження, уроки-екскурсії з наступним їх аналізом, аналізом на виробництві.

Особливу увагу викладачі циклової  комісії фінансово-економічних дисциплін приділяють нетрадиційним формам навчання, таким як студентські конференції та виховні години з проблемних питань дисциплін. Так викладачами разом зі студентами було проведено конференцію «Актуальні економічні питання сьогодення», круглий стіл з нововведень в податковому і бюджетному законодавстві, звичними є проведення семінарів з бухгалтерського обліку, головна мета яких – формування міждисциплінарних зв‘язків, що забезпечує системність знань студентів. 

У жовтні 2012 р. до Дня боротьби з бідністю було проведено виховну годину на тему «Звідки беруться гроші». На ній прозвучали доповіді на теми «День боротьби з бідністю», «Еволюція грошей», «Фальшивомонетники», «Колекціонування грошей», «Зарплати та пенсії сучасних українців», «Тіньова економіка а зарплата в конвертах» та інші, короткий зміст яких був представлений у стінгазеті. У березні 2013 року була організована та провела виховна година на тему «Безробіття в Україні». 

З метою активізації розумової діяльності студентів і забезпечення індивідуального та диференційованого підходу в навчанні поряд з завданнями репродуктивного характеру  студентам пропонується продуктивні та індивідуальні творчі завдання.

Пріоритетним напрямом навчання є організація само­стійної роботи студентів в аудиторії і поза її межами, при цьому викладачі коледжу не тільки дають можливість майбутнім фахівцям самостійно засвоювати певний матеріал, а й намагаються виховати у них потребу в само­освіті, самовдосконаленні.

Так самостійне вивчення студентами матеріалу передбачає роботу з навчальною літературою, для визначення особливостей структури друкованого джерела інформації, зокрема, пошуку інформації в тексті, її розуміння, виділення головного, узагальнення та систематизація, складання тез. Матеріал обов‘язково обговорюється в аудиторії, здійснюються необхідні узагальнення та висновки. На допомогу студенту та для ефективнішої роботи, викладачами зі всіх дисциплін розроблені електронні комплекси-посібники.

Циклові комісії

Загальноосвітньої підготовки
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Позааудиторна робота
Гуртки
Підготовка до олімпіад
Тиджень ЦК
Наші досягнення
Право
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Позааудиторна робота
Гуртки
Підготовка до олімпіад
Тиджень ЦК
Наші досягнення
Про спеціальність
Комп'ютерних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Навчально-методичні матеріали
Перелік навчальних дисциплін, екзаменів і заліків
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютерних систем та мереж
Матеріали для контролю знань
Практичне навчання
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Позааудиторна робота
Гуртки
Підготовка до олімпіад
Тиджень ЦК
Про спеціальність
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютених систем та мереж
Наші досягнення
Педагогічних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Позааудиторна робота
Гуртки
Підготовка до олімпіад
Тиджень ЦК
Наші досягнення
Про спеціальність
Початкова освіта"
Дошкільна освіта
Соціальної роботи
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Позааудиторна робота
Гуртки
Підготовка до олімпіад
Тиджень ЦК
Наші досягнення
Про спеціальність
Фізичного виховання
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Позааудиторна робота
Гуртки
Підготовка до олімпіад
Тиджень ЦК
Наші досягнення
Про спеціальність
Фінансово-економічних дисциплін
Про циклову комісію
Викладацький склад
Перелік навчальних дисциплін
Практичне навчання
Перелік екзаменів і заліків
Матеріали для контролю знань
Курсові роботи
Вимоги ДКК
Позааудиторна робота
Гуртки
Підготовка до олімпіад
Тиджень ЦК
Наші досягнення
Про спеціальність
Доступ до публічної інформації
Доступ до публічної інформації
Експертні висновки
:

Наші координати

АДРЕСА

33027
м. Рівне, вул. акад. С. Дем'янчука, 4
факс. (0362) 60-88-61
тел. (0362) 23-03-68
моб. (067) 361-16-60
Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж.

Тролейбус №3, №10 
маршрутне таксі №64, 30.
Зупинка Радіо завод.
Наш e-mail: regik2002@meta.ua

Останні новини

21 листопада 2017 року студенти Рівненського економіко-гуманітарного та інженерного коледжу переглянули документальний фільм «Зима у вогні: Боротьба України за свободу» режисера Євгена Афінеєвського.
Студенти  Рівненського економіко – гуманітарного та інженерного коледжу групи 33-ПО завжди активні та допитливі і разом з куратором Яцюрик Т.В. відвідують  цікаві історичні пам’ятки нашої держави.
Допомогти свідомо обрати майбутній фах, навчити орієнтуватися у світі професій, надати інформацію про особливості й переваги актуальних  робітничих професій,
21 листопада українці відзначають День Гідності та Свободи. Цей день поклав початок Революції Гідності, боротьби за свободу та право будувати майбутнє України.
Мова – це великий Божий дар для людини. У світі налічується близько трьох тисяч мов. У кожного народу вона своя.  
Більше новин

©2002-16 Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж.
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації з сайту, гіперпосилання на сайт «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж» – http://new.regik.rv.ua – є обов'язковим.